WAWACAN SAPRI: KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN

Arifudin Muhammad Rasyid

Abstract


Abstrak
Artikel ini merupakan kajian terhadap naskah Wawacan Sapri yang ada di Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif analisis dengan menerapkan kritik teks naskah tunggal edisi standar. Kajian meliputi aspek teks naskah Wawacan Sapri dan tinjauan kandungan isi. Kajian teks menghasilkan edisi teks yang mudah dibaca dan terjemahan teks yang mudah dipahami serta terdapat refleksi kearifan lokal dalam bentuk pemakaian bendé. Terdapat pula kemiripan antara teks naskah Wawacan Sapri dengan Hikayat Indra Bangsawan versi Melayu dan versi Aceh. Bentuk teks naskah Wawacan Sapri berupa Pupuh (puisi terikat) yang sesuai dengan konvensi yang berlaku di masyarakat Sunda namun terdapat beberapa penyimpangan, yaitu penyimpangan guru wilangan pada beberapa pupuh.

Kata kunci: Wawacan Sapri, pupuh, tinjauan kandungan


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.