Kefahaman Guru Dalam Pelaksanaan Pengajaran Sains Rumah Tangga (PKK) Di Sekolah Menengah Harian di Negeri Selangor, Malaysia

Anis Zakaria, Norhasliza Md Piah

Abstract


Sains Rumah Tangga adalah mata pelajaran elektif ikhtisas (MPEI) dengan kurikulum baharu yang diubah daripada Ekonomi Rumah Tangga sebagai saluran untuk melahirkan pelajar berdaya saing yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam peringkat global. Kajian tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kefahaman guru dalam pelaksanaan pengajaran Sains Rumah Tangga di sekolah menengah harian di Selangor. Populasi kajian adalah terdiri daripada semua guru yang mengajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga di Selangor. Sampel kajian adalah seramai 59 orang guru yang dipilih berdasarkan kaedah persampelan berstrata. Alat kajian yang digunakan adalah soal selidik dan data dianalisis menggunakan perisian IBM SPSS versi 22.0. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa guru mempunyai tahap kefahaman yang tinggi dalam pelaksanaan pengajaran Sains Rumah Tangga. Pemberian kursus dan modul berkaitan kurikulum baru dapat meningkatkan kefahaman guru dengan membekalkan kemahiran dan pengetahuan berkaitan setiap topik dalam sukatan pelajaran.

Full Text:

PDF

References


Alias Baba. (1992). Statistik Penyelidikan dalam Pendidikan Sains Sosial. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Asnul Dahar Minghat, Nor Fadila Amin, Ruhizan M. Yasin, Ramlee Mustapha, (2014). Pembinaan Indikator Kelestarian Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sekolah Menengah Harian Melalui Kajian Delphi. Sains Humanika, 4 (Ivan 2007), 35–42.

Augusty, Ferdinand. (2006). Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Babbie, E. R. (2007). The Practice of Social Science Research. Ed. Ke 9. USA: Thomps Learning.

Bransford, J., Derry, S., Berliner, D., & Hammerness, K. (with Beckett, K. L.) (2005). Theories of learning and their roles in teaching. In Linda Darling–Hammond and John Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do (pp. 40–87). San Francisco, CA: Jossey–Bass.

Brophy, J. E. (2001). Classroom organization and Management. Elementary School Journal, 83(4): 265-86.

Chan Yuen Fook, Gurnam Kaur Sidhu, Fatin Aliana Mohd Radzi Parmjit Singh, Md. Rizal Md. Yunus, (2013). Keyakinan Guru Sejarah dan Geografi dalam Pelaksanaan Kerja Kursus. Universiti Teknologi Mara.

Creswell, J. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

Faizah Bt Saad, Dr. Eftah Bt Moh @ Abdullah, (2015). Kajian Status Kefahaman Guru Dalam Pentaksiran Murid Program Linus, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Faridah Mariani Johari, Widad Othman, Hairul Nizam Ismail, & Zainudin Isa, (2014). Isu dan Cabaran Pelaksanaan Pendidikan Asas Vokasional ( PAV ) di Sekolah Menengah Harian , Malaysia. Conference on Professional Development in Education, 98–106. Retrieved from http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/3327.

Fazilah Idris, Mashitoh Yaacob & Mohamad Taha. (2012). Teaching and learning methods of ethnic relations course : interactive or destructive ?, 59, 105–109. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.252.

Fowler, F.J (2002). Survey Research Methods. (3rd edition). Applied Social Research Methods Series. Vol 1. Sage Publications, Inc.

Gay, L.R. and Diehl, P.L. (1992). Research Methods for Business and Management. In Hill, R. (1998). “What Sample Size is ‘Enough’ in Internet Survey Research”? Interpersonal Computing and Technology: An electronic Journal for the 21st Century. Available at: http://www.emoderators.com/ipct-j/1998/n3-4/hill.hmtl

Gess-Newsome, J. (1999). Pedagogical Content knowledge: An introduction and orientation. Dlm. J. Gess-Newsome, & N.G. Lederman, (Eds.). Examining pedagogical content knowledge. Boston: Kluwer Academic Publishers.

Grossman, P., & Schoenfeld, A. (2005). Teaching subject matter. In Linda Darling– Hammond and John Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do (pp. 201–231). San Francisco, CA: Jossey–Bass.

Habib Mat Som & Syed Kamaruzaman Syed Ali. (2011). Komitmen Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum dan Inovaski Berkesan. Masalah Pendidikan, 99–119.

Hlas, A. & Hildebrandf, S. (2010). Demonstrations of pedagogical content knowledge: Spanish Liberal Arts and Spanish Education majors’ writing. L2 Journal 2 (2010) : p 1-22. http://escholarship.org [10 Julai 2010]

Hord, S. M., Rutherford, W. L., Huling, L., & Hall, G. E. (2006). Taking Charge of change. Austin, TX: SEDL

Lee, M. & Winzenried, A. (2009). The Use of Instructional Technology in Schools. Victoria, Australia: Australian Council for Educational Research Ltd.

Leithwood, K., Steinbach, R. and Jantzi, D. (2002), “School leadership and teachers’ motivation to implement accountability policies”, Educational Administration Quarterly, Vol. 38 No. 1, pp. 94-119.

Lisa M. Vaughn & Raymond C. Baker. (2008). Do Different Pairings of Teaching Styles and Learning Styles Make a Difference? Preceptor and Resident Perceptions. Pages 239-247 | Received 11 Oct 2007, Published online: 09 Jul 2008.

Mohammad Zohir Ahmad. (2009). Penerapan Pendidikan Alam Sekitar dalam Pengajaran Geografi di Sekolah Menengah: Pengetahan, Sikap, Efikasi dan Amalan Guru. Tesis PhD (tidak diterbitkan), Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Magdeline Anak Nor & Zamri Mahamod. (2014). Penterjemahan Pengetahuan Pedagogi Kandungan dalam Proses Tindakan Guru Bahasa Iban Baharu dan Berpengalaman Bukan Opsyen, 39(1), 37–49.

Mizan Kamalina Binti Assin. (2013). Amalan Penggunaan Modul Pengajaran Berasaskan Modul Multimedia Interaktif ( Mmi ) Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional ( PTV ), (Mmi).

Mohd Majid Konting (1990). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Majid Konting (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Neuman, W.L. 2003. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Fifth edition. Allyn and Bacon. Boston. Massachusetts.

Noraini Idris. (2010). Penyelidikan Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

Nor Haziah Hussin. (2003). Kajian Tahap Profesionalisme Keguruan Lepasan Sarjana Pendidikan KUiTTHO di Politeknik. Retrieved from http://eprints.uthm.edu.my/1519.

Normah Zakaria. (2013). Kompetensi Mengurus Kerjaya Dalam Kalangan Pesara Tentera Berpangkat Rendah, (June), 1–43. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Norhasliza Hassan dan Zaleha Ismail. (2008). Pengetahuan Pedagogi Kandungan Guru Pelatih Matematik Sekolah Menengah. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Sains dan Matematik: 11-12 Oktober 2008. Johor Baharu, Johor.

Nurulhuda Mohd Sukri. (2013). Tahap Kesediaan Guru Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Kompetensi Di Kolej Vokasional, Universiti Teknologi Malaysia.

Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher 15(2): 4-14.

Siti Syahirah bt Abdullah Zawawi. (2011). Transformasi Ptv:Kesediaan Guru-Guru Vokasional Terhadap Pelaksanaan Kolej Vokasional Kpm Dari Aspek Tahap Kemahiran, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Suhaila Aliman, Suhaida Abdul Kadir & Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. (2013), “Entrepreneurial skills in education technical and vocational”, Seminar of post-graduate education (GREDUC 2013).

Wiersma, W. (2000). Research in Education : An Introduction. Boston: Allyn and Bacon. Wainer, H, & Braun, H. I. (1988). Test Validity. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Zohar, A., Degani, A., & Vaakin, E.(2001).Teachers’ belief about low achievement students and higher order thinking.Teaching and Teacher Education,17,469-486.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Publisher Address | Alamat Redaksi
Kantor Prodi PKK FPTK UPI Lantai 2.
Jalan Setiabudhi No. 229, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40154. Telp. (022) 2013163 Pes. 34120 Fax. (022) 20136595.
Email: prodi-pkk@upi.edu

Google_Scholar BASE pkp-index IOS