Cover Image

Innovativeness in Science Education: An Examination of Secondary School Students’ Perceptions

Bahar Muradoğlu, Nevzat Yiğit, Ebru Mazlum Güven

Abstract


As innovation has gained importance worldwide, educating students as individuals with innovative qualities has become imperative. Therefore, identifying students' perceptions of innovativeness in science lessons has become an issue of concern. The aim of this study was to determine secondary school students' perceptions of innovativeness. The research was conducted according to the survey method. 'Perceptions of Innovative Thinking Scale,' was revised, and necessary scale development steps were followed. Accordingly, secondary school students' general innovative thinking perceptions and the relationships of the scale subdimensions with the variables were determined with single and correlational survey models. After the responses that 831 students gave to the scale were analysed, it was determined that the students' perceptions of innovativeness were high and that gender excepted, grade level, achievement in the subject of science, participation in the TÜBİTAK 4006 science fair, and the case of receiving programming training created significant differences in the subdimensions. The research findings were discussed according to the literature. It was recommended that STEM and programming be included in science courses and that teachers guide these processes.

References


Açıkgöz-Ersoy, B. & Muter-Şengül, C. (2008). Yenilikçiliğe yönelik devlet uygulamaları ve AB karşılaştırması [Government applications towards ınnovation and comparison with European Union]. Journal of Management and Economics, 15(1), 59-74.

Akar, C. & Kara, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi [The evaluation of 4ht elementary school students' critical thinking skills in terms of some variables]. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 5(3), 1339-1355.

Akkaya, D. (2016). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin inovasyon becerilerinin değerlendirilmesi [Evaluation of innovation skills of 7th grade primary school students] [Unpublished master’s thesis]. University of Adnan Menderes.

Atalmış, E. H., Selçuk, G. & Ataç, A. (2018). TÜBİTAK 4006 projelerine ilişkin yönetici, yürütücü ve öğrenci görüşleri [Manager, executive and student views on TUBITAK 4006 projects]. Kırşehir Journal of Education, 19(3), 1999-2020. http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.006

Avcı, E., Su-Özenir, Ö. & Yücel, E. (2016). TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan öğrencilerin yarışma sonrası kazanımlarının incelenmesi [Students' experiences during TUBITAK secondary education students' research projects competition and its contribution to their university life]. Uşak University Journal of Social Sciences, 9(27/3), 1-21.

Avcı, E. & Su-Özenir, S. (2018). Bilim fuarları sürecinin yürütücü öğretmenler gözünden değerlendirilmesi [Evaluation of science fair process from project coordinator teachers’ point of view]. Elementary Education Online, 17(3), 1672-1690. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.466417

Aytekin, A., Sönmez-Çakır, F., Yücel, Y. B. & Kulaözü, İ. (2018). Geleceğe yön veren kodlama bilimi ve kodlama öğrenmede kullanılabilecek bazı yöntemler [Coding science directed to future and some methods to be available, and coding learned]. Eurasian Journal of Social and Economic Research, 5(5), 24-41.

Barışık, A. (2019). Ortaokul öğrencilerinin benlik saygıları ve yaratıcı düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi İstanbul ili örneği [Examination of secondary school students' self-esteem and creative thinking skills in terms of vari̇ous variables the sample of İstanbul province] [Unpublished master’s thesis]. University of Çağ.

Başarmak, U. & Hamutoğlu, N. B. (2019). Ortaokul öğrencilerinin “KOD Adı 2023” projesi eğitimine yönelik görüşleri [Secondary school students' opinions on “KOD Adı 2023” project education]. Gazi Journal of Educational Sciences, 5(Special issue), 55-66. https://doi.org/10.30855/gjes.2019.os.01.004

Bayrakçı, M. & Eraslan, F. (2014). Ortaöğretim okul yöneticilerinin inovasyon yeterlilikleri [Inavation compatance of highschool administrator]. Sakarya University Journal of Education Faculty, (28), 96-135.

Bozkurt, Ş. B. & Çakır, H. (2016). Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme beceri düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi [21st century learner skills: an investigation of middle school students based on grade level and gender]. Pamukkale University Journal of Education, 39(39), 69-82. https://doi.org/10.9779/PUJE757

Bursal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizleri [Basic data analysis with SPSS]. Anı Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı [Factor analysis: Basic concepts and its use in scale development]. Educational Administration – Theory and Practice, 8(4), 470-483.

Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum [Data analysis handbook for social sciences, statistics, research design spss applications and interpretation]. Pegem Akademi.

Creswell, J.W. (2015). A concise introduction to mixed methods research. Sage Publications.

Çakırlar-Altuntaş, E., Yılmaz, M. & Turan, S. L. (2017). Biyoloji öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir inceleme [An investigation on critical thinking tendencies of pre-service biology teachers]. Ege Journal of Education ,19(1), 34-45. https://doi.org/10.12984/egeefd.306019

Çavuş, R., Balçın, M. D. & Yılmaz, M. M. (2018). Bilim fuarı etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen ve problem çözme becerilerine yönelik algılarına etkisi [The effect of science fair activities on secondary school students' perceptions of science and problem-solving skills]. Inonu University Journal of the Graduate School of Education, 5(10), 1-17. https://doi.org/10.29129/inujgse.395132

Daghfous N., Petrof J.V. & Pons F. (1999). Values and adoption of ınnovations: a cross cultural study. Journal of Consumer Marketing, 16(4), 314-331.

Demir-Başaran, S. & Keleş, S. (2015). Yenilikçi kimdir? Öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi [Who is innovative? Examination of teachers’ innovativeness level]. Hacettepe University Journal of Education, 30(4), 106-118.

Demirel, Y. & Seçkin, Z. (2008). Bilgi ve bilgi paylaşımının yenilikçilik üzerine etkileri [The impact of knowledge and knowledge sharing on innovation]. Çukurova University Journal of Institute of Social Sciences, 17(1), 189-202.

Deveci, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerine yönelik fen tabanlı girişimcilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Science-based entrepreneurship scale for middle school students: A validity and reliability study]. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 2(1), 1-15.

Deveci, İ. & Kavak, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin yenilikçilik algıları ve yenilikçi düşünme eğilimleri: Bir keşfedici ardışık desen [Innovativeness perceptions and innovative thinking tendencies of middle school students: An exploratory sequential design]. Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 346-378. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.15m

Dilek, A. N. (2013). Sosyo-kültürel özelliklerin yaratıcı düşünmeye etkisi [The impact of socio-cultural features on creative thinking] [Unpublished master’s thesis]. University of Osmangazi.

Durgun, E. & Önder, İ. (2019). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri başarıları ile okuduğunu anlama, grafik okuma ve sorun çözme becerileri arasındaki ilişki [The relationship of science achievement with reading comprehension, graphic reading, problem solving skills in middle school seventh grade students]. Journal of Individual Differences in Education, 1(1), 1-13.

Erdoğdu, M. Y. & Şirin, T. (2018). İlkokul öğrencilerinin yaratıcılıkları ile ahlaki olgunluk ve akademik başarı ilişkisi [The relationshıp of empathy moral maturity and academic achievement with the development of primary school students’ creativeness]. Electronic Turkish Studies, 13(19), 681-696. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13746

Erkuş, A. (2016). Psikoloji ölçme ve ölçek geliştirme-I: Temel kavramlar ve işlemler [Psychology measurement and scale development-I: Basic concepts and operations]. Pegem Akademi.

Gök, B. & Erdoğan, T. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi [The investigation of the creative thinking levels and the critical thinking disposition of pre-service elementary teachers]. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 44(2), 29-51.

Göksoy, S. & Yılmaz, İ. (2018). Bilişim teknolojileri öğretmenleri ve öğrencilerinin robotik ve kodlama dersine ilişkin görüşleri [The opinions of informatıon relations teacher and their students with regard to lessons of robots and decoding]. Journal of Düzce University Institute of Social Sciences, 8(1), 178-196.

İnel-Ekici, D. (2016). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarını etkileyen faktörlerin incelenmesi [A study on the factors affecting secondary school students' scientific research skills perceptions]. Kastamonu Education Journal, 25(2), 497-516.

Kanlı, E. (2017). Üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeyleri, cinsiyet ve bilimsel tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Investigating the relations between scientific creativity, gender and scientific attitudes of gifted learners]. Elementary Education Online, 16(4), 1792-1802. https://doi.org/ 10.17051/ilkonline.2017.342992

Kasapoğlu, H. (2018). Üniversite yöneticilerinin yenilikçilik ve risk alma davranışlarına ilişkin yönetici ve öğretim elemanlarının görüşleri [The views of administrators and academic staff about the innovativeness and risk-taking behaviors of university administrators]. Journal of Higher Education, 8(1), 45-54. https://doi.org/10.2399/yod.18.001

Kavacık, L., Yanpar-Yelken, T. & Sürmeli, H. (2015). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde inovasyon (yenilikçi) proje uygulamaları ve öğrenciler üzerindeki etkileri [Innovation (innovative) project applications in primary science and technology lesson and its effects on students]. Education and Science, 40(180), 247-263. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2613

Keskin, D. (2019). Bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri, fen dersine karşı motivasyonları ve kaygı düzeyleri üzerinde etkisi [The effect of science fairs on science process skills, motivation and anxiety levels of secondary school students] [Unpublished master’s thesis]. University of Pamukkale.

Kılıç, B. & Tezel, Ö. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesi [Determining scientific creativity levels of 8th grade students]. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 84-101.

Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri [Individual innovativeness profiles of prospective teachers in computer education and instructional technology] [Unpublished doctoral dissertation]. University of Anadolu.

Kılıçer, K. & Odabaşı, H. F. (2010). Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Individual innovativeness scale (IS): The study of adaptation to Turkish, validity and reliability]. Hacettepe University Journal of Education, 38(38), 150-164.

Köksal, N. & Çöğmen, S. (2018). Ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme ve iletişim becerileri [Critical thinking and communication skills of secondary school students]. Pamukkale University Journal of Education, 44, 278-296. https://doi.org/ 10.9779/PUJE.2018.218

Mıhcı-Türker, P. & Pala, F. K. (2018). Ortaokul öğrencilerinin, öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin kodlamaya yönelik görüşleri [Opinions of secondary school students, teachers and parents about coding]. Elementary Education Online, 17(4), 2013-2029. https://doi.org/ 10.17051/ilkonline.2019.506939

Midilli, M. (2019). Özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi [Invastigation of gifted primary school students' creative thinking skills in terms of some variables] [Unpublished master’s thesis]. University of Ordu.

MoNE [Turkey Ministry of National Education], (2018). Science course curriculum (Primary and Secondary 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. Grades) http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325

Öğüt, A., Aygen, S. & Demirsel, M. T. (2007). Personel güçlendirme inovasyonu hızlandırır mı? Antalya ili beş yıldızlı konaklama işletmelerine yönelik görgül bir araştırma [Will staff empowerment accelerate innovation? An empirical research on five-star accommodation establishments in Antalya]. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Special issue, 163-172.

Özbulak, B. E., Aypay, A. & Aypay, A. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin problem çözme ve atılganlık becerilerinin bazı değişkenlerle ilişkisi [High school students’ problem solving and assertiveness skills and their relationships with some variables]. Electronic Journal of Social Sciences, 10(36), 77-93.

Öztürk, E., Önder, A. N. & Güven-Yıldırım, E. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimcilik özelliklerinin ve eleştirel düşünme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of prospective science teachers' entrepreneurship characteristics and critical thinking dispositions in terms of some variables]. Journal of Individual Differences in Education, 1(2), 89-107.

Pallant, J. (2020). SPSS Survival manual: A step-by-step guide to data analysis using IBM SPSS. Routledge.

Polat, M. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile yaratıcılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi [Examining primary school teachers'critical thinking disposition and creativity levels in terms of difference variable] [Unpublished master’s thesis]. University of Adıyaman.

Rıza, E. T. (1999). Yaratıcılığı geliştirme teknikleri [Techniques for enhancing creativity]. Anadolu Press.

Rogers, M. E. (1995). Diffusion of Innovations (Fifth Edition). Free Press.

Sarı, İ. & Kartal, F. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknoloji ile ilgili tutumlarının bireysel yenilikçilik düzeyleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of social studies teacher candidates' attitudes towards using technology in terms of individual innovativeness levels and some variables]. Kırşehir Journal of Education,19(2), 1673-1689. https://doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.017

Soyuçok, H. (2018). TÜBİTAK 4006 bilim fuarları kapsamında hazırlanan fen projeleri hakkında çalışmalara katılan farklı kesimlerin görüşleri [Views of different participants in studies about science projects prepared in scope of TUBITAK 4006 scientific fairs] [Unpublished master’s thesis]. University of İbrahim Çeçen.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th). Pearson Education.

Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamalı nicel veri analizi [SPSS applied quantitative data analysis in social sciences]. Pegem Akademi.

Tunç, Y. & Taşgın, A. (2018, November). Examination of middle school students' perceptions of problem-solving skills [Abstract presentation]. Iğdır International Conference on Multidisciplinary Study, Iğdır, Turkey.

Ulusoy-Yılmaz, D. & Yıldız, Y. (2019). Müzik öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of creative thinking skills of music teacher candidates in terms of various variables]. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(2), 516-530. http://dx.doi.org/10.30703/cije.522714

Ünsal, K. (2019). Ortaokul ve lise okul yöneticilerinin kodlama eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesi (Bağcılar ilçesi örneği) [Investigation of secondary and high school pirincipals' opinions on coding training (Sample of Bagcilar district)] [Unpublished master’s thesis]. University of Sabahattin Zaim.

Yenice, N. & Alpak-Tunç, G. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi [An investigation of pre-service teachers’ lifelong learning tendencies and their individual innovativeness levels]. Kastamonu Education Journal, 27(2), 753-765. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2716

Yıldırım, B. (2018). STEM uygulamalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi [Research on teacher opinions on stem practices]. Journal of Education Theory and Practical Research, 4(1), 42-53.

Yılmaz-Öztürk, Z. (2015). İlköğretim okulu öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve bu düzeylere etki eden etmenlerin incelenmesi [An analysis of primary school teachers' level of individual innovativeness and the factors affecting it] [Unpublished doctoral dissertation]. University of Gaziantep.

Yoon, S. (2018). A Study on the Effect of EPL on Programing, Computing Thinking and Problem Solving Ability of Programing Education. The Journal of the Convergence on Culture Technology, 4(4), 287-294.

Webster, C. A., Mindrila, D., Moore, C., Stewart, G., Orendorff, K., & Taunton, S. (2020). Exploring the role of physical education teachers’ domain-specific innovativeness, educational background, and perceived school support in CSPAP adoption. Journal of Teaching in Physical Education, 39(1), 36-47.

Weis, S., Scharf, C., & Gryl, I. (2017). New and even newer fostering innovativeness in primary education. International E-Journal of Advances in Education, 3(7), 209-219
DOI: https://doi.org/10.17509/jsl.v5i1.33533

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Bahar Muradoğlu, Nevzat Yiğit, Ebru Mazlum Güven

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Science Learning is published by Universitas Pendidikan Indonesia
in collaboration with the Indonesian Society of Science Educators
Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung 40154, West Java, Indonesia
Website: http://www.upi.edu
Email: js
learning@upi.edu