Cover Image

Facilitating 7th Grade Students’ Food Literacy through Science Activities: A Qualitative Study

Sevill Kurt, Nagihan Yıldırım, Bahar Aksu Sandıkçı

Abstract


This study aims to discuss the development of secondary 7th-grade students' opinions on food literacy within the scope of a series of teaching activities. Through a case study, the study sample comprised 14 grade seven students, in a state secondary school in the province of Rize in Türkiye. The data was collected through semi-structured interviews before and after the implementation and the reflective diaries written by the students during the implementation. The collected data were analyzed using content analysis and descriptive analysis techniques. As a result, it was found out that the students’ knowledge structures and understandings of food literacy changed positively in many aspects during the implementation. Besides, it was seen that the implementation helped the students improve their knowledge and behaviors of food literacy. In the study, it was suggested to organize similar intervention studies for different age groups and to conduct studies in which parents are participants

References


Adams, L.B.(1997). An overview of adolescent eating behavior barriers to implementing dietary guidelines. Annals of The New York Academy of Sciences, 817 (1), 36-48.

Akbulut, M., 2011. Gıda Katkı Maddeleri: Fonksiyonları ve Kaynakları, 1. Ulusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi Bildiriler Kitabı, pp:59-68, 19-20 Kasım, Ankara.

Aktaş, N. & Özdoğan, Y. (2016). Gıda ve beslenme okuryazarlığı. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20 (2), 146-153.

Amit, S.K., Uddin, M. M., Rahman, R.,, Islam, R.S.M,., & Khan, M.S. (2017). A review on mechanisms and commercial aspects of food preservation and processing. Agriculture & Food Security, 6(51). DOI 10.1186/s40066-017-0130-8.

Arıca, Ş. Ç., Güreş, N., & Arslan, S. (2016). Tüketicilerin Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 99-110.

Ayer, Ç. (2018). Çivril yöresindeki adolesanlarda beslenme okuryazarlığının mevcut durumu ve etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Bakioğlu, B., & Karamustafaoğlu, O. (2014). Okul dışı ortamlarda fen eğitimi: Diyaliz Merkezine teknik bir gezi. Turkish Journal of Teacher Education, 3(2), 15-26.

Balkan Kıyıcı, F. (2011). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları. C. Laçin Şimşek (Ed.), Hayvanat Bahçeleri içinde (s.51-64). Ankara: Pegem A.

Bekar, A. (2013). Tüketicilerin gıda güvenliğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 23 (2), 90–101.

Bellotti, B. (2010). Food literacy: Reconnecting the city with the country. Agricultural Science, 22, 29-34.

Black, M.M., (2018). Impact of Nutrition on Growth, Brain, and Cognition. Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 89:185-195. doi: 10.1159/000486502. Epub 2018 Jul 10. PMID: 29991042.

Bulut, A., Nalbant, H. & Çokar, M. (2002). Ergenlerin sağlık bilincinin geliştirilmesi projesi: Ergenler ve sağlık durum raporu. İstanbul: Kadın ve çocuk sağlığı eğitim ve araştırma birimi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Büyükkoyuncu, N. (2010). Gaziantep il merkezindeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okul kantininden besin seçimleri ve annelerinin besin güvenliği bilgi düzeylerinin saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Çalık, M., & Bayçelebi, Z. (2020) Developing and Implementing Prediction-Observation-Explanation Worksheets of Healthy Foods. Elementary Education Online, 19 (3), 18-39.

Çalışır, Z.E., & Çalışkan, D. (2003). Gıda katkı maddeleri ve insan sağlığı üzerine etkileri, Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 32 (3), 207-206.

Chin, C.C. (2004). Museum experience- A resource for science teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2, 63-90.

Chinn, C. A., & Clark, D. B. (2013). Learning through collaborative argumentation. In C. E. Hmelo-Silver, C. A. Chinn, C. K. K. Chan, & A. M. O’Donnell (Eds.) International Handbook of Collaborative Learning (pp. 314-332). New York: Taylor & Francis.

Chiu, P. H. P., & Cheng, S. H. (2017). Effects of active learning classrooms on student learning: a two-year empirical investigation on student perceptions and academic performance. Higher Education Research & Development, 36(2), 269-279, DOI: 10.1080/07294360.2016.1196475.

Cimbaro, M.A. (2008). Nutrition literacy: Towards a new conception for home economics Education. The University of British Columbia, Vancouver, 83: 4-44.

Dalan, H. (2010). Liselerde obezite ve sağlıklı beslenme konularında öğrencilerin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.

Demir, B., & Düzleyen, E. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin GDO bilgi düzeylerinin incelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matemnatik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran, Niğde.

Demirezen, E. & Cosansu, G. (2005). Adölesan çağı öğrencilerde beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 14(8), 174-178.

Doustmohammadian, A., Omidvar, N., & Shakibazadeh, E. (2020). School-based interventions for promoting food and nutrition literacy (FNLIT) in elementary school children: a systematic review protocol. Systematic reviews, 9(1), 87. https://doi.org/10.1186/s13643-020-01339-0.

Durmaz, S. E. & Keser, A . (2018). Yapay tatlandırıcıların vücut ağırlığı ve insülin direnci üzerine etkileri . Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (2), 8-15. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gsbdergi/issue/37812/432966

Duschl, R.A., & Osborne, J.(2002). Supporting and promoting argumentation discourse in science education. Studies in Science Education, 38, 1, 39-72.

Erdem, B. (2018). Ortaokulda görev yapan okul yöneticisi ve öğretmenlerin öğrenci merkezli eğitime ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Erışık, E. (2012). 1-12 Yaş arası çocuğu olan annelerin çocuk beslenmesi ve gıda katkıları konusunda bilgi ve davranışa yönelik tutumlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Esmaeilpour, F., Hanzee, H. K., Mansouriani, Y. & Khounsiavash, M. (2018). Children’s food choice: Advertised food type, health knowledge and entertainment. Journal of Food Products Marketing, 24(4), 476-494. https://doi.org/10.1080/10454446.2017.1315843.

Folkvord, F., Anschütz, J. D. & Buijzen, M. (2016). The association between BMI development among young children and (un)healthy food choices in response to food advertisements: A longitudinal study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 13(16), 1-7. http://dx.doi.org/10.1186/s12966-016-0340-7.

Gözener, B., Büyükbay, E.O., & Sayılı, M. (2009). Gıda güvenliği konusunda öğrencilerin bilgi düzeylerinin incelenmesi, GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (2), 45-53.

Grunert, K.G., & Wills, J.M. (2007). Gıda etiketlerinde beslenme bilgisine tüketici tepkisi üzerine avrupa araştırması. Halk Sağlığı Dergisi, 15, 385-399.

Günlü, Z. & Derin, O. (2012). Televizyon reklamlarının okul çağı çocuklarının besin seçimi üzerine etkisinin bir İncelemesi. Selçuk İletişim, 7(3), 62-77.

Herawati D., & Ardianto, D. (2017). Socio-scientific argumentation of pre-service teachers about genetically modified organisms., Journal of Physics: Conference Series 895 012023 doi :10.1088/1742-6596/895/1/012023

İncedal-Sonkaya, Z., Balcı, Z., & Ayar, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin gıda okuryazarlığı ve gıda güvenliği konusunda bilgi, tutum ve davranışları “Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu örneği”. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 75(1), 53 – 64.

Jack, B.M., & Lin, H.S. (2017) Making learning interesting and its application to the science classroom. Studies in Science Education, 53(2), 137-164, DOI:10.1080/03057267.2017.1305543.

Karabiber, C., & Hazer, O. (2010). Tüketicilerin bilgi kaynağı olarak gıda ürünlerindeki etiketi okuma ve anlamada karşılaştıkları sorunların incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma Test ve Eğitim Merkezi Tüketici Yazıları II. 253-270.

Kelly, G.J., & Takao, A. (2002). Epistemic levels in argument: An analysis of university oceanography students’ use of evidence in writing. Science Education, 314–342.

Keser, A. & Çıracıoğlu, E.D. (2015). Sağlık ve beslenme okuryazarlığı. Sağlık okuryazarlığı, (Ed.) Yıldırım, F ve Keser, A., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

Kılınç, F. & Çağdaş, D. (2012). Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının, beslenme bilgi düzeylerinin ve vücut bileşimlerinin değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi, 47, 181-188.http://dx.doi.org/10.4274/tpa.842.

Kumar, A. (2019). Food preservation: Traditional and modern techniques, Acta Scientific Nutritional Health, 3(12), 45-49.

Kurt, E. & Altun, T. (2014). Televizyon reklamlarının ilkokul öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarına etkisi üzerine inceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(7), 393-408.

Lee, S., Jin, N. & Kim, H. (2013). Relationships among knowledge of healthy food, health concern, and behavioral intention: Evidence from the United States and South Korea. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 14, 344–363.

Malan H, Watson, T.D, Slusser W, Glik D, Rowat AC., & Prelip M. (2020). Challenges, opportunities, and motivators for developing and applying food literacy in a university setting: A qualitative study. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 120(1), 33-44. doi: 10.1016/j.jand.2019.06.003.

Malik V., Popkin B., Bray G., Despres J., Willett W., & Hu F.(2010). Sugar-sweetened beverages and risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes. Diabetes Care, 33, 2477–2483.

Mattei D., & Pietrobelli A. (2019). Micronutrients and brain development. Current Nutrition Reports. 8(2):99-107. doi: 10.1007/s13668-019-0268-z.

MEB, (2018). İlköğretim Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

Özdenk, G. D, & Özcebe, L.H. (2018). Bir üniversite çalışanlarının beslenme okuryazarlığı, beslenme davranışları ve ilişkili faktörler. Turkish Journal of Public Health , 16 (3) , 178-189 . DOI: 10.20518/tjph.499902

Özgül, E., & Aksulu, İ. (2006). Ambalajlı gıda ürünlerinde tüketicilerin etiket duyarlılığındaki değişimler. Ege Akademik Bakış, 6, 1-10.

Pendergast, D., & Dewhurst, Y. (2012). Home economics and food literacy: An international investigation. International Journal of Home Economics, 5(2), 245–263.

Pepino, MY. (2015). Metabolic effects of non-nutritive sweeteners. Physiology & Behavior, 152 (Pt,B) 450-455. doi: 10.1016/j.physbeh.2015.06.024.

Raiha, T., Tossavainen, T., Turunen, H., Enkenberg, J. & Halonen, P. (2006). Adolescents’ nutrition health issues: Opinions of Finnish seventh-graders. Health Education, 106(2), 114-132. https://doi.org/10.1108/09654280610650954

Rhea, KC., Cate,r MW., McCarter K., & Tuuri G. (2020). Psychometric analyses of the eating and food literacy behaviors questionnaire with university students. Journal of Nutrition Education and Behavior, 52(11), 1008-1017. DOI: 10.1016/j.jneb.2020.05.002.

Roberts J. R. (2015). The paradox of artificial sweeteners in managing obesity. Current gastroenterology reports, 17(1), 423. https://doi.org/10.1007/s11894-014-0423-z

Ronto, R., Ball, L., Pendergast, D., & Harris, N.D. (2016). Food literacy at secondary schools in Australia. Journal of School Health, 86(11), 823-831. doi: 10.1111/josh.12440. PMID: 27714873.

Şanlıer, N., & Ersoy, Y. (2005). Okul Çağı Çocuklarının Beslenmesi Beslenme Prensipleri. İstanbul: Morpa Yayınları.

Sezek, F., Kaya, E. & Doğan, S. (2008). Üniversite öğrencilerinin genel beslenme alışkanlıkları, katkılı besinler hakkındaki bilgi, görüş ve tutumları. Çankaya Üniversitesi Fen –Edebiyat Fakültesi Sanat ve Bilim Dergisi, 1(10), 117-134.

Slavin, R. E. (1991). Synthesis of research on cooperative learning. Educational Leadership, 48(5), 71-82.

Steils, N., Obaidahale, Z. (2020). “Social food”: Food literacy co-construction and distortion on social media. Food Policy, Elsevier, 95, pp.101932. DOI:10.1016/j.foodpol.2020.101932.

Sun, D., Looi, C.K., & Xie, W. (2017). Learning with collaborative inquiry. A science learning environment for secondary students. Technology, Pedagogy and Education, 26(3), 241-263, DOI: 10.1080/1475939X.2016.1205509

Thomas, M. (2005). Post-16 students’ perceptions to health and healthy eating in Welsh secondary schools. Health Education, 105(2), 89-102.

Truman, E., Raine, K., Mrklas, K., Prowse, R., Hoed ,RCD., Watson-Jarvis, K., Loewen, J., Gorham, M., Ricciardi, C., Tyminski, S., & Elliott C. (2017). Toward a consensus statement on food literacy. Canadian Journal of Public Health Revue Canadienne de Sante Publique, 108(2), 211-e213. DOI: 10.17269/cjph.108.5909.

Ünal, G., & Ergin, Ö. (2006). Buluş yoluyla fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme yaklaşımlarına ve tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 36-52.

Ünver, Y. & Ünüsan, N. (2004). Okul öncesinde beslenme eğitimi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 529-551.

Ustaahmetoğlu, E., & Toklu, İ.T. (2015). Organik gıda satın alma niyetinde tutum, sağlık bilinci ve gıda güvenliğinin etkisi üzerine bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11, 198-211.

van Lippevelde, W., Vangeel, J., De Cock, N., Lachat, C., Goossens, L., Beullens, K., Vervoort, L., Braet, C., Maes, L., Eggermont, S., Deforche, B., & Van Camp, J. (2016). Using a gamified monitoring app to change adolescents’ snack intake: The development of the REWARD app and evaluation design. BMC Public Health 16, 725. DOI 10.1186/s12889-016-3286-4.

Velardo, S. (2015). The nuances of health literacy, nutrition literacy, and food literacy. Journal of Nutrition Education Behavior, 47, 385-389.

Vergi, Y. (2018). Besin etiketlerinin sağlık algısı üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Vidgen, H.A., & Gallegos, D. (2012). Defining food literacy and its components. Appetite, 76 (1), 50-59.

Vidgen, HA., Gallegos, D. (2014). Defining food literacy and its components. Appetite, 76:50-9. doi: 10.1016/j.appet.2014.01.010.

Watson, L. C., Kwon, J., Nichols, D. & Rew, M. (2009). Evaluation of the nutrition knowledge, attitudes and food consumption behaviors of high school students before and after completion of a nutrition course. Family and Consumer Sciences Research Journal, 37(4), 523-534. https://doi.org/10.1177/1077727X08329002.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Geliştirilmiş 6. Basım, 8-10.

Yurtbakan, E., Çalık, M., & Güler, T. (2020). Investigating fourth grade students’ conceptual growth of the ‘organic and non-organic foods’ subject: A case of common knowledge construction model. Hacettepe University Journal of Education. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2020058881.

Zimmerman, D.K., & Gallagher, S.R. (2006). Creavity and team environment: An exercise illustrating how much one member can metter. Journal of Management Education, 30 (4), 617-625.

Zoellner, J., Connell, C., Bounds, W., Crook, L. &Yadrick, K. (2009). Nutrition literacy status and preferred nutrition communication channels among adults in the lower Mississippi delta. Preventing Chronic Disease, 6, 128.
DOI: https://doi.org/10.17509/jsl.v5i1.32422

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Sevill Kurt, Nagihan Yıldırım, Bahar Aksu Sandıkçı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Science Learning is published by Universitas Pendidikan Indonesia
in collaboration with the Indonesian Society of Science Educators
Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung 40154, West Java, Indonesia
Website: http://www.upi.edu
Email: js
learning@upi.edu