Cover Image

The Effect of Inquiry-Based Collaborative Learning and Inquiry-Based Online Collaborative Learning on Success and Permanent Learning of Students

Nurullah Korkman, Mustafa Metin

Abstract


This study aims to specify the effect of inquiry-based collaborative learning and inquiry-based online collaborative learning methods on students' success and permanent learning. In this quantitative study, a pre-test post-test non-equalized control group model of quasi-experimental design has been used. The study's sample comprises 64 students, 32 in the experimental and 32 in the control group, determined by the stratified sampling method. The research has taken place in four stages. Firstly, an achievement test for chemical bonds subject has been applied as a pre-test to both experimental and control groups. The researchers have developed the test; it consists of 33 questions. Secondly, chemical bonds have been taught to control groups with inquiry-based collaborative learning methods and experimental groups with inquiry-based online collaborative learning methods. The achievement test has been applied to both groups as a post-test in the third stage. The same test has been applied as a retention test six weeks later. In the analysis of tests, dependent and independent samples t-test have been used in p=.05 significance level. The research results show that the inquiry-based online collaborative learning method is more effective on students' success and permanent learning than other methods.

Full Text:

DOWNLOAD PDF

References


Abdelraheem, A., & Asan, A. (2006). The effectiveness of inquiry-based technology enhanced collaborative learning environment. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 2(2), 65-87.

Akben, N. (2011). Öğretmen adayları için bilimsel sorgulama destekli laboratuvar dersi geliştirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Akben, N., & Köseoglu, F. (2010). Ilköğretim 5. sinif yoğunluk konusunda bilimsel sorgulamaya dayali laboratuvar etkinlik örneği. Education Sciences, 5(3), 1281-1289.

Akgün, E. (2012). Durum temelli bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ortamına öğrencilerin katılım ve katkısı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Aksoy, G. & Doymuş, K. (2011). Fen ve teknoloji dersi uygulamalarında işbirlikli okuma yazma-uygulama tekniğinin etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 381-397.

Aktaş, M. (2013). 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yönteminin biyoloji dersi başarısına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(3), 37-58, Aralık.

Akarsu, B. (2016). Hipotezlerin, değişkenlerin ve örneklemin belirlenmesi, M. Metin (Edit) Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, s. 22-43, Ankara: Pegem A Yayıncılık,

Atar, H., Y., & Atar, B. (2012). Türk eğitim reformunun öğrencilerin TIMSS 2007 fen başarılarına etkisinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2621-2636.

Yücel, Ü. A. (2013). Çevrimiçi işbirlikli öğrenme ortamlarında gerçekleşen bilgi yapılandırma süreçlerinde etkileşim ve katılım. Yayınlamamış doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Balaji, M.S. & Chakrabarti, D. (2010). Student interactions in online discussion forum: Empirical research from 'Media Richness Theory' perspective. Journal of Interactive Online Learning, 9(1),1-22 http://www.ncolr.org/jiol/issues/pdf/9.1.1.pdf adresinden 24.02.2019 tarihinde erişilmiştir.

Başarmak, U. (2013). Karikatür animasyonuna dayalı çevrim içi öğrenme ortamının öğrencilerin başarısına, fen öğrenmeye yönelik motivasyonuna ve mizaha yönelik tutumuna etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bayram, Z. (2015). Öğretmen adaylarının rehberli sorgulamaya dayalı fen etkinlikleri tasarlarken karşılaştıkları zorlukların incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 15-29.

Birişçi, S. (2013). Çevrimiçi ve sınıf ortamlarında grup çalışmasına dayalı problem çözme süreçlerinin incelenmesi, Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Bodur, E. (2010). Ağ Günlüklerinin (Blogların) İşbirliği Fen Ve Teknoloji Dersindeki Başarı Ve Tutumlara Etkisi: İlköğretim II. Kademe Öğrenceleri Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Bozkurt, O., Orhan, A., T., Keskin, A., & Mazi, A. (2008). Fen ve teknoloji dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (TSA), 2(12), 63-78.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.

Bybee, R., W. (2000). "Teaching Science As İnquiry". (Ed. Jim. Minstrell, Emily. H. Van Zee) Inquiry into inquiry learning and teaching in science. s. 20-4, American Associationforthe Advancement of Science, Washington.

Campbell, T., Zhang,D., & Neilson, D. (2011). Model based ınquiry ın the high school physics classroom: an explanatory study of ımplementations and outcomes. Journal Science Education Technology, 20,(3) 258-269.

Caspi, A., & Blau, I. (2008). Social presence in online discussion groups: testing three conceptions and their relations to perceived learning. Social Psychology of Education, 11(3), 323-346. doi: 10.1007/s11218-008-9054-2.

Chang, K, Sung, Y., &. Lee, C. (2003). Web-based collaborative inquiry learning. Journal of Computer Assisted Learning, 19, 56-69.

Coşkun, E., P. (2013). Bilgisayar destekli eğitimde dyned programının ilköğretim ingilizce dersini desteklemesi hakkındaki öğretmen görüşleri (Kırşehir ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education, Inc.

Çalışkan, H. (1999). Bilgisayar destekli öğretimin tasarımlanmasında öğrenme bağlamı. Kurgu: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16, 243-255.

Çalışkan, H. (2001). Onlıne (çevrimiçi) eğitim ve işbirliği takımlarına dayalı öğrenme. Kurgu: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 18, 187-198.

Demirel, Ö. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme (öğretme sanatı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

De Wever, B., Schellens, T., Valcke, M., & Van Keer, H. (2006). Content analysis schemes to analyze transcripts of online asynchronous discussion groups: A review. Computers & education, 46(1), 6-28.

Doğan, A., Uygur, E., Doymuş, K., & Karaçöp, A. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersinde jigsaw tekniğinin uygulanması ve bu teknik hakkındaki öğrenci görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 75-90.

Duban, N. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre işlenmesi: bir eylem araştırması. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Esgin, E., & Saraç, A. (2015). Çevrimiçi ve sınıf içi grup çalışmalarının akademik başarı, tutum ve sosyal etkileşime istekliliğe etkisinin incelenmesi, SDU International Journal of Educational Studies, 2(1), 38-52.

Gençtürk, H., A., & Türkmen, L. (2007). İlköğretim 4. sınıf fen bilgisi dersinde sorgulama yöntemi ve etkinliği üzerine bir çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 277-292.

Sarı, F. G. (2013). Çevrimiçi İşbirliği Uygulamaları: Google Dokümanlar Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Gök, T., & Sılay, İ. (2008). Fizik eğitiminde işbirlikli öğrenme gruplarında problem çözme stratejilerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 116-126.

Gök, T., & Sılay, İ. (2009). İşbirlikli öğrenme gruplarında problem çözme stratejileri öğretiminin öğrencilerin başarı güdüsü üzerindeki etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 821-834.

Gül, Z. (2011). Sorgulamaya dayalı öğrenme sürecinde alternatif bir araç “t- diyagramı”: enzimler ve enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler üzerinde örnek bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Gülin, C., C. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının alan gezileri ve işbirlikçi sorgulama ortamında çevre bilgisini yapılandırma ve kavramalarını araştırma, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Gümüş, S. (2007). Çevrimiçi işbirliği ekiplerinde öğrenenlerin sorun çözerek öğrenmeyle ilgili tutum ve görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Günbatar, M., S. (2014). Çevrimiçi ortamlarda sorgulama tipine göre farklılaşan öğrenme süreçlerinin bazı değişkenlere göre karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Güngör, S., N., & Özkan, M. (2012). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersindeki insan ve çevre ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 249-258.

Heckman, R., & Annabi, H. (2005). A content analytic comparision of learning process in online and face-to-face case study discussions. Journal of Computer Mediated Communication, 10(2). http://jcmc.indiana.edu/ vol10/issue2/heckman.html.

Hofstein, A., & Lunetta, V. (2004). The laboratory in science education: foundation for the 21st century. Science Education, 88, s. 28-54.

Jonassen, D., H. & Kwon, H., I. (2001). Communication patterns in computer-mediated vs. face-to-face group problem solving. Educational Technology: Research and Development, 49 (1), 35-51.

Jorgenson, O., Cleveland, J., & Vanosdall, R. (2004). Doing good science in middle school: a practical guide to inquiry-based instruction. National Science Teachers Association, All Rights Reserved, Printed in the United States of America.

Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Kocagül, M. (2013). Sorgulamaya Dayalı Mesleki Gelişim Etkinliklerinin İlköğretim Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Öz-Yeterlik Ve Sorgulamaya Dayalı Öğretime İlişkin İnançlarına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Kollar, I., Fischer, F., & Slotta, J. D. (2007). Internal and external scripts in computer-supported collaborative inquiry learning. Learning and Instruction, 17(6), 708-721.

Korkmaz, Ö. (2013). BÖTE öğretmen adaylarının çevrimiçi işbirlikli öğrenmeye dönük tutumları ve görüşleri. İlköğretim Online, 12(1), 283-294.

Linn, M., C., Lee, H., S., Tinker, R., Husic, F., & Chiu, J., L., (2006). Teaching and assessing knowledge integration in science. Science, 313(5790), 1049-1050.

Mäkitalo-Siegl, K., Kohnle, C., & Fischer, F. (2011). Computer-supported collaborative inquiry learning and classroom scripts: effects on help seeking processes and learning outcomes. Learning and Instruction, 21(2), 257–266.

Marjanovic, O. (1999). Learning and teaching in synchronous collaborative environments. Journal of Computer Assisted Learning, 15(2), 129-138.

McAlister, S., Ravenscroft, A. & Scanlon, E. (2004). Combining interaction and context design to support collaborative argumentation using a tool for synchronous CMC. Journal of Computer Assisted Learning (Special Issue: Developing Dialogue for Learning), 20(3), 194-204.

Moore, M.G. & Kearsley, G. (1996). Distance education: a systems view Wadsworth, Belmont, CA.

Olaniran, B., Savage, G. &Sorenson, R. (1996). Experimental and experiential approaches to teaching face-to-face and computer-mediated group discussion. Communication Education, 45(3).

Bakanlığı, M. E. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü..

Meb, T., & Başkanlığı, T. G. K. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi (6.-7.-8. Sınıflar) öğretim programı. MEB, Ankara..

Metin, M. (2016). Nicel veri toplama araçları M. Metin (Edt.). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, s. 376-410, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Özdilek, K., Erkol, M., Doğan, A., Doymuş, K., & Karaçöp, A. (2010). Fen ve teknoloji dersinin öğretiminde jigsaw tekniğinin etkisi ve bu teknik hakkındaki öğrenci görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 209-225.

Özmen, H. (2014). Nicel araştırma yaklaşımına dayalı yöntemler Metin, M. (Ed) Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, s. 47-76, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Perry, V. R., & Richardson, C. P. (2001, October). The New Mexico tech master of science teaching program: An exemplary model of inquiry-based learning. In 31st Annual Frontiers in Education Conference. Impact on Engineering and Science Education. Conference Proceedings (Cat. No. 01CH37193) (Vol. 1, pp. T3E-1). IEEE.

Ritter, S. K. (2007). The chemical bond-whether it's sextuple bonds or bonds involving no shared electrons, chemists chase down new modes of bonding. Chemical & Engineering News, 85(5), 37–40.

Salovaara, H. (2005). An exploration of students' strategy use in inquiry-based computer-supported collaborative learning. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 39–52.

Sağlam, S. (2012). Lisans Öğrencilerinin RNA Teknolojileri Konusundaki Bilgi Seviyeleri Ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımıyla Sunulan Materyalin Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisan tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yazgan, B.S. (2013). Araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuar etkinliklerinin öğrencilerin araştırma sorgulama becerilerine ve çevreye karşı tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sarı, U., & Güven, G., B. (2013). Etkileşimli tahta destekli sorgulamaya dayalı fizik öğretiminin başarı ve motivasyona etkisi ve öğretmen adaylarının öğretime yönelik görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 7(2), 110-143.

Serrano, J., & Pons, R. (2007). Cooperative learning: we can also do it without task structure. Intercultural Education, 18, 215-230,

Seyhan, H., G. (2008). Kimya eğitiminde sorgulamaya dayalı öğrenci deneylerinin geliştirilmesi ve sonuçlarının tartışılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sinha, S., Rogat, T.K., Adams-Wiggins, K.R. & Hmelo-Silver, C. E. (2015). Collaborative group engagement in a computer-supported inquiry learning environment. International Journal of Computer Supported Collabrotive Learning, 10(3), 273–307

Sun, D., & Looi, C.-K (2013). Designing a web-based science learning environment for model-based collaborative Inquiry. Journal of Science Education and Technology, 22(1), 73-89.

Sun, D., Looi, C.-K., & Xie, W. (2014). Collaborative ınquiry with a web-based science learning environment: when teachers enact ıt differently. Educational Technology & Society, 17 (4), 390–403.

Şen, Ş. & Yılmaz, A. (2013). Kimyasal bağlarla ilgili fenomenografik bir çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 7(2), 144-177.

Topsakal, Ü. (2010). 8. Sınıf ‘canlılar için madde ve enerji’ ünitesi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 91-104.

Ulu, C. (2011). Fen Öğretiminde Araştırma Sorgulamaya Dayalı Bilim Yazma Aracı Kullanımının Kavramsal Anlama, Bilimsel Süreç Ve Üstbiliş Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Marmara üniversitesi, İstanbul.

Gezer, S.U. (2014). Yansıtıcı sorgulamaya dayalı genel biyoloji laboratuvarı etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar kullanımı özyeterlik algıları, eleştirel düşünme eğilimleri ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ünlüsoy, M. (2006). Orta öğretim fizik müfredat konularından “impuls ve momentum” konularındaki kavram yanılgılarının tespiti ve düzeltilmesinde işbirlikli yaklaşımın etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Wang, S., K. (2008). The effects of a synchronous communication tool (yahoo messenger) on online learners' sense of community and their multimedia authoring skills. Journal of Interactive Online Learning, 7(1), 59-74.

Wang, Q. Y. & Woo, H. L. (2007). Comparing asynchronous online discussions and face-to-face discussions in a classroom setting. British Journal of Educational Technology, 38(2), 272-286.

Watson, C. A. (2004). Exploring student collaboration: A comparison of online and face-toface groups. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Indiana.

Wilder, M. & Shuttleworth, P. (2005). Cell ınquiry: a 5e learning cycle lesson. Science Activities. 41(4), 37-43.

Wood, W.B. (2003). Inquiry-based undergraduate teaching in life sciences at large research universities: a perspective on the boyer commision report. Cell Biology Education, 2(2), 112-116.

Yalın, H. (2015). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (28. bs.). Ankara: Nobel Yayın Evi.

Yaşar, Ş. & Duban, N. (2009). Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik öğrenci görüşleri. İlköğretim Online, 8(2), 457-475.

Yapıcı, İ., Ü., Hevedanlı, M., & Oral, B. (2009). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretim yöntemlerinin tohumlu bitkiler sistematiği laboratuvarı dersine yönelik tutum ve başarıya etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 63-69.

Yılmaz, M., & Top, M., B. (2015). İşbirlikli tartışma sorgulama (İTS) stratejisinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 78-97.
DOI: https://doi.org/10.17509/jsl.v4i2.29038

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Nurullah Korkman, Mustafa Metin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Science Learning is published by Universitas Pendidikan Indonesia
in collaboration with the Indonesian Society of Science Educators
Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung 40154, West Java, Indonesia
Website: http://www.upi.edu
Email: js
learning@upi.edu