Museum Education with Storyline Method: How Do Primary School Students Perceive Historical Artifacts?

Nur Ütkür Güllühan, Gökhan Özden, Derya Bekiroğlu

Abstract


An educational museum is an active learning environment created for students’ participation (art, music, and drama) to learn by doing and experiencing, and didactic knowledge. This research seeks to determine the effect of the Storyline Method on students' perceptions and interpretations of historical artifacts through museum education. This research applied the phenomenology design as one of the qualitative methods, consisting of first-year students (20) in a public school in Istanbul. The students were trained for a total of 15 hours, 5 hours a week, on museum education with the Storyline Method. The research data consisted of interviews with children, pictures made by children, and diaries written by them. The collected data were analyzed using the descriptive analysis method. The research results found that the method of storyline positively affected the students' perceptions of historical artifacts. Also, as a result of the interviews of the students and their drawings, there was a positive change in students' perceptions of the importance and preservation of historical artifacts. In addition, as a result of the Storyline Method, the students had "happiness, excitement, sightseeing" feelings and thoughts about historical works.


Keywords


museum education, storyline method, historical artifacts, primary school students

Full Text:

PDF

References


Abacı, O. (2005). Çocuk ve müze: “Kültürel değerlerimizi tanımak için müzeleri gezelim” [Children and the museum: “Let us visit museums to get to know our cultural values”]. Morpa Kültür.

Ahlquist, S. I. (2011). The Impact of the Storyline Approach on the Young Language Learner Classroom: a Case Study in Sweden. University of Leicester.

Ahlquist, S. I. (2016). Teaching young learners through Storyline: `The more fun it is, the more you learn!´. Modern English Teacher, 21(1), 62–64.

Akgün, E., Yilmaz, M., & Arik, B. (2017). Müze Ortamında Anne-Çocuk Etkileşimi: Bir Pilot Çalışma [Mother-Child Interaction in the Museum Environment: A Pilot Study]. Mediterranean Journal of Humanities, 7(1), 15–24. https://doi.org/10.13114/mjh.2017.316

Aktin, K. (2017). Okul öncesi dönemde müze eğitimi ile çocukların tarihsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi [Development of the Historical Thinking Skills of Children with Museum Education in Pre-School Period]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 465–486. https://doi.org/10.17860/mersinefd.336734

Altin, B. N., & Oruç, S. (2016). Tarih ve Coğrafya Eğitiminde Müze Eğitimi ve Yaratıcı Drama [Museum Education and Creative Drama in History and Geography Education]. Ilköğretim Kongresi:Ilköğretimde Eğitim ve Öğretim. Hacettepe Üniversitesi.

Anderson, D., Piscitelli, B., Weier, K., Everett, M., & Tayler, C. (2002). Children’s Museum Experiences: Identifying Powerful Mediators of Learning. Curator: The Museum Journal, 45(3), 213–231. https://doi.org/10.1111/j.2151-6952.2002.tb00057.x

Avcı, S., & Yüksel, A. (2013). Öykü Temelli Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri [Teachers’ and Students’ Views on the Storyline Approach]. Sakarya University Journal of Education, 3(2), 21–35.

Bacak, S. (2008). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öykü tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin akademik başarı ve yaratıcılıklarına etkisi [The effect of story-based learning approaches on student achievement and creativity in social studies courses for fift. Celal Bayar Üniversitesi.

Bell, S. (2007). The Flexibility of the Topic Approach. The Seminar of Topic Based Approaches to Learning and Teaching in Primary Education.

Bıyıklı, C., Veznedaroğlu, R. L., Öztepe, B., & Onur, A. (2008). Yapılandırmacılığı Nasıl Uygulamalıyız? ODTÜ Yayıncılık.

Bozdoğan, K., & Sünbül‬, ‪Ali M. (2016). Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin ‘Müze’ Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Metaforlar [The Metaphors Developed by Secondary School 7th Class Students on the Concept of ‘Museum’]. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 107–127.‬‬‬‬‬

Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1999). In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms. Association for Supervision and Curriculum Development.

Bülbül, H. (2016). Müze ile Eğitim Yoluyla Ortaokul Öğrencilerinde Kültürel Miras Bilinci Oluşturma [Creating Cultural Heritage Consciousness on Middle School Students Through Museum Education]. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(3), 681. http://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/2704/7131/48ac/585b82259afe3.pdf#page=81

Bülbül, H. (2017). Müze ile eğitimde bir seçenek olarak “second life” müzeleri [Using second life museums as an option in education via museum]. Milli Eğitim Dergisi, 46(214), 167–180. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/441166

Buyurgan, S. (2017). Verimli Bir Müze Ziyaretini Nasıl Gerçekleştirebiliriz [How Can We Have an Efficient Museum Visit?]. Milli Egitim, 1(214), 317–343.

Buyurgan, S., & Buyurgan, U. (2007). Sanat eğitimi ve öğretimi: eğitimin her kademesine yönelik yöntem ve tekniklerle [Art education and training: with methods and techniques for all levels of education]. Pegem A Yayıncılık.

Çakır İlhan, A., Artar, M., Okvuran, A., & Karadeniz, C. (2013). Müze eğitimi akran kitabı [Museum education peer book]. https://docplayer.biz.tr/35269091-Muze-egitimi-akran-kitabi-proje-grubu-prof-dr-ayse-cakir-ilhan-doc-dr-muge-artar-dr-ayse-okvuran-ars-gor.html

Çalışkan, H., & Çerkez, S. (2012). Sosyal Bilgiler Derslerindeki Müzeyle Eğitim Uygulamalarının Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi [An Evaluation of Education with Museum Practices in Social Studies Classes Based on Student Views]. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 162–173.

Creswell, J. (1997). Creating Worlds, Constructing Meaning: The Scottish Storyline Method. Pearson Education Canada.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. SAGE Publications.

Dilli, R. (2017). Öğretmenlerin müzelerin öğrenme ortamı olarak kullanımına ilişkin görüşleri [Teachers’ Point of View on Museums As a Learning Environment]. Millî Eğitim, 46(214), 303–316.

Dilli, R., & Dümenci, S. B. (2015). Okul Öncesi Dönemi Çocuklarına Anadolu’da Yaşamış Nesli Tükenmiş Hayvanların Öğretilmesinde Müze Eğitiminin Etkisi [Effect of Museum Education on Teaching Extinct Animals Lived in Anatolia to Pre-School Children]. Egitim ve Bilim, 40(181), 217–230. https://doi.org/10.15390/EB.2015.4653

Doering, Z. H. (1999). Strangers, Guests, or Clients? Visitor Experiences in Museums. Curator: The Museum Journal, 42(2), 74–87. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.2151-6952.1999.tb01132.x

Dogan, A. (2021). Suggestions for Sustainable Mathematics Teaching: Storytelling of Elementary School Mathematics Topics. International Journal of Curriculum and Instruction, 13(1), 1–22.

Dös, B. (2015). Creating Online Storylines for Increasing the Knowledge Retention. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1051–1056. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.148

Fazlioglu, Y., & Fazlıoğlu, İ. (2009). Erken Çocuklukta Müze ve Eğitim [Museum and Education in Early Childhood]. In Y. Fazlioglu (Ed.), Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi [Early Childhood Development and Education] (pp. 325–340). Kriter Yayınları.

Gill, M. J. (2014). The Possibilities of Phenomenology for Organizational Research. Organizational Research Methods, 17(2), 118–137. https://doi.org/10.1177/1094428113518348

Gocen Kabaran, G., & Duman, B. (2021). The Effect of Digital Storytelling Method on Learning and Study Strategies. International Journal of Technology in Education, 4(4), 681–694. https://doi.org/10.46328/ijte.83

Güney, S. Y. (2003). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öykü Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Bir Durum Çalışması [A Case Study on the Storyline Method in Primary Fifth Grade] [Hacettepe University]. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10232.80640

Güney, S. Y., & Doğan, M. C. (2019). Storyline yaklaşımının akademik başarı ve öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki etkisi [The effect of the storyline approach on academic achievement and permanence of learning]. Azerbaijan Journal of Educational Studies, 1(686). https://doi.org/10.32906/ajes/686/2019.01.38

Gürol, A., & Kerimgil, S. (2012). Primary School Education Pre- Service Teachers ’ Views about the Application of Storyline Method in Social Studies Teaching. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 325–334. http://www.yarbis1.yildiz.edu.tr/web/userPubFiles/agurol_b3512a33f4da9bc2af63160dae3a122d.pdf

Harkness, S. (1997). The storyline method: How it all began. In J. Creswell (Ed.), Creating Worlds, Constructing Meaning: The Scottish Storyline Method (pp. 33–38). Pearson Education Canada.

Harkness, S. (2007). Storyline-an approach to effective teaching and learning. In G. White, S. Harkness, & S. Bell (Eds.), Storyline: Past, present and future (pp. 19–26). Enterprising Careers, University of Strathclyde.

Hofmann, R. (2007). Rethinking ‘Ownership of Learning’: Participation and Agency in the Storyline Classroom. In G. White, S. Harkness, & S. Bell (Eds.), Storyline: Past, present and future (pp. 64–78). Enterprising Careers, University of Strathclyde.

Järvinen, H. (2003). Storyline Approach in the foreign language classroom. Trainer‘s Handbook. Assessment in the Storyline. Comenius Project, 2003–2006.

Jeffery-Clay, K. R. (1998). Constructivism in Museums: How Museums Create Meaningful Learning Environments. Journal of Museum Education, 23(1), 3–7. https://doi.org/10.1080/10598650.1998.11510362

Karaosmanoğlu, G. (2017). Yaratıcı Drama ile Müzede Öğrenme Deneyimi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Örneği [Learning Experience in the Museum by Creative Drama: Istanbul Archeology Museums Example]. Yaratıcı Drama Dergisi, 12(2), 43–62. https://doi.org/10.21612/yader.2017.012

Kiraz, M. (2009). İstanbul Arkeoloji Müzeleri eğitim etkinlikleri [Istanbul Archeology Museums ducational Events]. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eğitim Etkinlikleri Kitapçığı, 18. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 27–30.

McBlain, Y. (2007). Storyline – A creative approach. In G. White, S. Harkness, & S. Bell (Eds.), Storyline: Past, present and future (pp. 203–210). Enterprising Careers, University of Strathclyde.

McNaughton, M. J. (2007). Stepping out of the picture: Using drama in storyline topics. In G. White, S. Harkness, & S. Bell (Eds.), Storyline: Past, present and future (pp. 150–157). Enterprising Careers, University of Strathclyde.

McNett, G. (2016). Using Stories to Facilitate Learning. College Teaching, 64(4), 184–193. https://doi.org/10.1080/87567555.2016.1189389

MEB Mevzuat. (2008). İlköğretim 1-8. sınıflar Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, hayat bilgisi ile fen ve teknoloji dersi öğretim programlarında müze ile eğitim [Elementary 1-8. Education with museum in Turkish, mathematics, social studies, life studies, science and techn. https://edumedia-depot.gei.de/bitstream/handle/11163/1784/786896280_2008_A.pdf?sequence=2(02.05.2021

Mercin, L. (2017). Müze Eği̇ti̇mi̇, Bi̇lgi̇lendi̇rme ve Tanitim Açisindan Görsel İleti̇şi̇m Tasarimi Ürünleri̇ni̇n Önemi̇ [The Importance of Visual Communication Design for Museum Education, Information and Promotion]. Milli Eğitim Dergisi, 214, 209–237.

Mitchell, P. (2016). The Impact of the Storyline Method on the Foreign Language Classroom: An Action Research Case Study with Military Linguist Cadets. University of Derby.

Okvuran, A. (2012). Müzede Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Türkiye’de Gelişimi [Development of Creative Drama in the Museum as a Teaching Method in Turkey]. Egitim ve Bilim, 37(166), 170–180.

Öner, G., Uyar, F. O., & Öner, D. (2019). Müzelerin Eğitimsel İşlevine ve Kullanımına İlişkin Müze Uzmanlarının Görüşleri [Opinions of Museum Experts Regarding Educational Function and Use of Museums]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2439–2457. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3299

Özden, G. (2012). İlköğretim 5. Sınıf “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” Ünitesinde Kullanılan Öyküleştirme Yönteminin Öğrencilerin Başarı Ve Kavramsal Öğrenmelerine Etkisi [The Effect of Storytelling Method Used in Elementary Fifth Grade Unit "Let’s Travel and Know İstanbul Üniversitesi.

Özer, M., & Yildirim Polat, A. (2019). Okul Öncesi Dönemde Müze ile Eğitim: Öğretmenler Ne Biliyor? Ne Yapıyor? [Education with the museum in pre-school period: What do the teachers know? What does it do?]. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 396–430. https://doi.org/10.18039/ajesi.577246

Pekgözlü Karakuş, D. (2012). Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleri [Educational Activities Applicable in Museums]. Mediterranean Journal of Humanities, 2(1), 131–138.

Piscitelli, B., & Anderson, D. (2001). Young children’s Perspectives of Museum Settings and Experiences. Museum Management and Curatorship, 19(3), 269–282. https://doi.org/10.1080/09647770100401903

Rahiem, M. D. H. (2021). Storytelling in early childhood education: Time to go digital. International Journal of Child Care and Education Policy, 15(1), 4. https://doi.org/10.1186/s40723-021-00081-x

Şahan, M. (2005). Müze ve Eğitim [Museum and Education]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 487–501.

San, İ. (2008). Eğitim ve müze semineri [Education and museum seminar]. Kök.

Schwänke, U., & Gronostay, L. (2007). Constructivism and storyline. In G. White, S. Harkness, & S. Bell (Eds.), Storyline: Past, present and future (pp. 54–63). Enterprising Careers, University of Strathclyde.

Seidel, S., & Hudson, K. (1999). Müze eğitimi ve kültürel kimlik. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Şekerci, H., Doğan, M. C., & Kabapınar, Y. (2018). Storyline Yaklaşımına Dayalı Etkinliklerin İlkokul Sosyal Bilgiler Dersindeki Etkililiğinin İncelenmesi [Investigation of the Effectiveness of the Activities Based on the Storyline Approach in the Primary School Social Studies Lesson]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 57–69. https://doi.org/10.14582/DUZGEF.1881

Solstad, A. G. (2006). STORYLINE – a Strategy for Active Learning and Adapted Education - a partnership project between teacher education and practice schools. 31st Annual ATEE Conference, 5, 97–104.

Tepetaş Cengiz, G. Ş. (2015). Öyküleştirme yöntemi [Storytelling method]. In M. Gönen (Ed.), Çocuk edebiyatı [Children’s Literature] (pp. 265–284). Eğiten Kitap.

Tepetaş, G. Ş., & Haktanir, G. (2013). 6 Yaş Çocuklarının Temel Kavram Bilgi Düzeylerini Desteklemeye Yönelik Öyküleştirme Yöntemine Dayalı Bir Eğitim Uygulaması [An Instructional Practice Based on the Storyline Method Oriented to Support Basic Concept Knowledge Levels of 6-Years-Old Children]. Eğitim ve Bilim, 38(169), 169.

Toy, İ., & Akpinar, E. (2020). Storyline Yöntemı̇nin Akademı̇k Başarı ve Kalıcı Öğrenmeye EtkisiÖğretmenler ve Öğrencı̇lerin Yöntem Hakkındaki Görüşlerı [The Effect of Storyline Method on Academic Success and Permanence of Learning and Opinions of Teachers and Students on the Method]. International Journal of Field Education, 6(2), 1–23. https://orcid.org/0000-0002-5281-9785

Tozduman Yaralı, K., & Güngör Aytar, F. A. (2021). Öyküleştirme Yöntemiyle Oluşturulan Eğitim Programının Okul Öncesi Çocukların Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkililiği [The Effectiveness of Storyline-Based Education Program on Critical Thinking Skills of Preschool Children]. Egitim ve Bilim, 46(205), 137–159. https://doi.org/10.15390/EB.2020.8698

Ulu, M., & Burgul Adıgüzel, F. (2019). Müzede Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem Olarak Kullanımına İlişkin Uzman Görüşleri [Opinions of the Experts on Employing Creative Drama as a Method in Social Studies Teaching in the Museum]. Yaratıcı Drama Dergisi, 14(2), 263–280. https://doi.org/10.21612/yader.2019.015

Üztemur, S., Dinç, E., & Acun, İ. (2018). Müzeler ve Tarihi Mekânlarda Uygulanan Etkinlikler Aracılığıyla Öğrencilerin Sosyal Bilgilere Özgü Becerilerinin Geliştirilmesi [Developing Students’ Social Studies-Specific Skills through the Implementation of Museum and Historic Place Activities]. In Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. https://doi.org/10.21764/maeuefd.349442

Wolins, I. S., Jensen, N., & Ulzheimer, R. (1992). Children’s Memories of Museum Field Trips: A Qualitative Study. Journal of Museum Education, 17(2), 17–27. https://doi.org/10.1080/10598650.1992.11510204

Wrigley, T. (2007). Projects, stories and challenges: More open architectures for school learning. In G. White, S. Harkness, & S. Bell (Eds.), Storyline: Past, present and future (pp. 166–181). Enterprising Careers, University of Strathclyde.

Yiğit, E. Ö. (2007). Oykules.tirme Yonteminin 6. Simf Sosyal Bilgiler Programi Ulkemizin Kaynaklan iinitesindeki Ogrenci Başansi Uzerine Etkisi [Effect of the Storyline Method on Student Achievement in the 6th grade Social Studies Program on the Unit on Our Country’s Resource. Bolu Abant Izzet Baysal University.

Yilmaz, K., & Şeker, M. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Müze Gezilerine ve Müzelerin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılmasına Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi [Investigation of Primary School Students’ Views on Museum Visits and the Use of Museums in Social Studies Teaching]. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(3), 21–39.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Seçkin.
DOI: https://doi.org/10.53400/mimbar-sd.v9i1.43317

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Mimbar Sekolah Dasar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

View Mimbar Sekolah Dasar Stats