PENDEKATAN INTERDISIPLIN DALAM KAJIAN KUALITATIF. (KEARIFAN TEMPATAN WARISAN KRAF BULUH: SIMBOLISME MINDA DAN WATAK DALAM SOSIO-BUDAYA MULTI ETNIK SARAWAK)

Mohd Zaihidee Arshad

Sari


Kaedah kualitatif dengan menggunakan pendekatan interdisiplin dalam kajian menekankan persoalan permasalahan dapat dijawab secara menyeluruh, berkesan dan bermakna. Warisan kraf buluh dalam sosio-budaya multi etnik di Sarawak mencakup pelbagai aspek kehidupan dalam memenuhi keperluan psikologi, sosiologi dan antroplogi yang tidak terpisah dengan sejarah kehidupan dan sejarah kesenian manusia. Pendekatan interdisiplin yang digunakan dalam kajian dapat menjelaskan cakupan pelbagai aspek keperluan kehidupan manusia.  Apa, mengapa dan bagaimana yang berlaku dalam permasalahan kehidupan diterjemahkan. Dalam konteks ini, penyelidik mengajak audien melihat bagaimana interdisiplin berfungsi dalam kajian. Interpretasi yang dilakukan lebih berfokus dan bermakna apabila beberapa teori berkaitan seperti Teori Sosial Parsons dan Teori Seni Langer digunakan. Kaedah kepustakaan, temu bual, pemerhatian dan analisis objek kraf dilakukan melalui pendekatan yang
digunakan. Data diinterpretasi dan diproses secara Analisis Interaktif Miles dan Huberman. Tiga komponen analisis digunakan iaitu (1) reduksi data  (2) menyajikan data dan  (3) membuat kesimpulan atau verifikasi. Proses Reduksi data berguna dalam kajian ini untuk menajamkan dan mengorganisasikan kesimpulan analisis.  Dapatan menunjukkan kewujudan kraf buluh sebagai simbolisme dalam sosiobudaya multi etnik di Sarawak sangat berhubung rapat dengan minda dan tingkah laku masyarakat tersebut sehingga dapat membentuk kesenian dan kebudayaan dengan identiti yang tersendiri.

Kata Kunci


Kraf, simbol, Sosio buday

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Azmy Hj. Mohamed, (1998). Kenali Buluh. Siri alam dan Rimba, Kepong: FRIM.

Baker, A.H. (1978) Manusia dan Simbol, Sekitar Manusia Banuga Rampai tentang Filsafat Manusia. Jakarta: Gramedia.

Berger, Peter L. & Luckmann, T. (1979) The Social Construction of Reality. New York: Penguin Books.

Boas, F. (1955) Primitive Art. New York: Drover.

Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1992) Qualitative Research For Education (2

MA: Allyn Bacon. 2nd Ed.) Boston,

Carr, E. H. (1966) The New Society. Boston: The Beacon Press.

Cassirer, E. (1987) Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia.Terjemahan: A. A. Nugroho. Jakarta: PT Gramedia.

Collingwood, R. G. (1986) Idea Sejarah. Terjemahan Muhd Yusof Ibrahim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

David, B. (1953) Theoretical Anthropology. New York: Columbia University Press.

Dewey, J. (1958) Experience and Nature. New York: Dover Publication Inc.

Dewey, J. (1980) Art as Experience. New York: G. P. Putnam’s and Sons. Dictionary of Contemporary English,(3rd Edition), (2001) Essex: Longman.

Geertz, C. (1973) The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books Inc.

Hari Poerwanto, (2000) Kebudayaan dan Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hegel, G. W. F. (1953) Reason in History. A General Introduction to Philosophy of History. New York: The Library of Liberal Arts.

Ignas Kleden, (1987) Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES. Langer, Susanne K. (1957) Problem of Art: New York Charles Scribner’s Sons.

Langer, Susanne K. (1967) Feeling and Form. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Langer, Susanne K. (1969) Philosophy in a New Key. Study in the Simbolism of Reason, Rite and Art. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Muhd Yusof Ibrahim, (1997) Ilmu Sejarah: Falsafah, Pengertian dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Osborne, H. (1970) Aesthetics and Art Theory. New York: Harper and Brother.

Othman Mohd Yatim (1989) Warisan Kesenian Dalam Tamadun Islam. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Oxford Advanced Learners Dictionary (4th Edition),(1989). Oxford University Press.

Panofsky, E. (1955) Meaning in the Visual Arts. New York: Doubleday and Co. Inc.

Parsons, T. and Shils, Edward A. (1951) Toward a General Theory of Action. Cambridge: Harvard University Press.

Parsons, T. (1951) The Social System. New York: The Free Press.

Siti Zainon Ismail, (1985) Getaran Jalur dan Warna. Petaling jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Siti Zainon Ismail, (1986) Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Spradley, J.P.(1972) 'Foundations of Cultural Knowledge' dalam Culture and Cognition, Rules, Maps and Plan, Spradley, J.P. (ed), San Francisco, Chandler.

Spradley, J.P. (1979) Anthropology: The Cultural Perspective. New York: John Wiley & Sons.

Spradley, J.P. (1997) Metode Etnografi (Terjemahan) Amri Marzali. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

The compact edition of the Oxford English Dictionary, (1971), vol.II, P-Z. Oxford University Press.

Tjetjep Rohendi Rohidi, (2000) Kesenian Dalam Pendekatan Kebudayaan. Bandung: STISI.

Vygotsky, L. S. (1971) The Psychology of Art. Cambridge, London: The M.I.T Press.

Waters, M. (1994) Modern Sociological Theory. London: Thousand Oaks.

Weitz, M. (1976) Problem in Aesthetics, an Introductory Book of Readings. New York: Macmillan.

Whitehead, A.N. (1927) Symbolism. Its Meaning and Effect. New York: Macmillan.

Whittick, A. (1971) Symbols, Sign and Their Meaning and Uses in Design. London: Leonard Hill.

Williams, R. (1981) Culture. Jesus College, Cambridge: A Fontana Original.

Young, P.V. (1966) Scientific Social Surveys and Research. Englewood Cliffs, New Jersey: PrenticeHall.

Y. Sumandiyo Hadi, (2000) Seni Dalam Ritual Agama. Yogyakarta: Tarawang Press.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.