The Effect of Learning Environments Enriched with Multisensory Reading Activities on Reading Comprehension, Reading Comprehension Strategies and Reading Motivation

Hande Şeyda Yılmazlar, İzzet Görgen

Abstract


The aim of the study is to determine the effect of learning environments enriched with multi-sensory reading activities on reading comprehension skills. Within the framework of this general objective, it was also aimed to investigate the effect of learning environments enriched with multi-sensory reading activities on reading comprehension strategies and reading motivation. For these purposes, a quasi-experimental model with a pre-and post-test control group was used in the research model. In the 2020-2021 academic year, the existing Turkish curriculum was used in the control group while the Turkish courses of a private primary school were conducted with the Turkish curriculum enriched with multi-sensory activities prepared by the researcher in the experimental group. The research lasted for 6 weeks. Considering the results obtained from the research, the following results were reached. “The Turkish curriculum enriched with multi-sensory reading activities is more effective than the existing Turkish curriculum in the development of Reading Comprehension Skills.” “In the development of Reading Comprehension Strategies, the Turkish curriculum enriched with multi-sensory reading activities is more effective than the existing Turkish curriculum.” and “The Turkish curriculum enriched with multi-sensory reading activities is more effective than the existing Turkish curriculum in the development of Reading Motivation.”


Keywords


Multi-sensory Activity, Learning Environment, Reading Comprehension, Reading Comprehension Strategies, Reading Motivation

Full Text:

PDF

References


Akpınar, B. & Aydın, K. (2010). Çok duyulu (multisensory) yabancı dil öğretimi [Multisensory foreign language teaching]. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(1), 99-106. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/21514/614970

Aktaş, N. (2015). Okuma öncesi strateji öğretiminin 4. sınıf öğrencilerinin ekrandan okuduğunu anlama düzeyine etkisi [The effect of pre-reading strategy instruction on reading on screen comprehension levels of elementary school 4th graders]. (Tez No.388202) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi], YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Akyol, H. (2007). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi [Turkish primary reading and writing teaching]. (6. bs.). Pegem. https://doi.org/10.14527/9789758792917

Aslam-Orkun, M. & Bayırlı, A. (2019). Öğrenme stilleri modellerinin incelenmesi [Investigation of Learning Styles Model]. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 71-83. https://doi.org/10.46762/mamulebd.567063

Aslan, B. & Görgen, İ. (2015). Ortaokul ve lise branş öğretmenlerinin öğretim teknoloji ve materyallerine farkındalık düzeyleri [Primary and secondary education subject matter teachers' awareness level on instructional technologies ana materials]. Turkish Studies. 10(11), 173-186. https://doi.org/10.7827/turkishstudies.8512

Ateşman, E. (1997). Türkçe’de okunabilirliğin ölçülmesi [Measuring readability in Turkish]. Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, 171-174. http://www.atesman.info/wp-content/uploads/2015/10/Atesman-okunabilirlik.pdf

Balcı, A. (2016). Okuma ve anlama eğitimi [Reading and comprehension training] (2. bs.). Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786053644910

Balcı, E. & Çayır, A. (2017). Çoklu duyusal öğrenme’nin disleksi riski olan bir ilkokul 4. sınıf öğrencisinin fonolojik farkındalık becerisine etkisi [The Impact of Multiple Sensory Learning in Increasing the Phonological Awareness of a 4th Grade Student with Dyslexia]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 201-216. https://doi.org/10.16916/aded.289206

Beydoğan, H. Ö. (2009). Lise öğrencilerinin öğrenme stillerine göre okuma-anlama sürecinde ayırt etme stratejilerini kullanma düzeyleri [The Level of High School Students Using Notice Strategies Considering Learning Styles in Reading and Understanding Process] Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 51-67. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1494907

Broadbent, H.J., White, H., Mareschal, D. & Kirkham, N.Z. (2018). Incidental learning in a multisensory environment across childhood. Developmental Science, 21(2). https://doi.org/10.1111/desc.12554

Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Manual of data analysis for social sciences]. (22. bs.). Pegem Akademi Yayıncılık. https://doi.org/10.14527/9789756802748

Campell,M.L., Helf,S. & Cooke, N.L. (2008). Effects of adding multisensory components to a supplemental reading program on the decoding skills of treatment resisters. Education and Treatment of Children, 31(1), 267-295. https://doi.org/10.1353/etc.0.0003

Cassidy, S. (2004). Learning Styles: An overview of theories, models, and measures. Educational Psychology, 24(4), 419-444. https://doi.org/10.1080/0144341042000228834

Cemaloğlu, N. & Yıldırım, K. (2004). İlkokuma yazma öğretimi [Primary reading and writing teaching]. Nobel.

Çavuşoğlu, G. (2019). Öğretmen adaylarının duygusal ve ruhsal zekâ düzeyleri ile okuduğunu anlama ve akademik başarıları arasındaki ilişki[The relationship between the emotional and spiritual intelligence levels of teacher candidates and their comprehension and academic achievement]. (Tez No.569933) [Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Çaycı, B. & Demir, M. K. (2006). Okuma ve anlama sorunu olan öğrenciler üzerine karşılaştırmalı bir çalışma [A comparative study on students with reading and comprehension problems]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 437-458. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256361

Çelikkaya, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç gereç ve materyallerini kullanma düzeyleri [The application levels of instructional tools and materials by social studies teachers]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 73-105. https://doi.org/10.14527/9786053646051.03

Deniz, M. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinde okuduğunu anlama becerisi ile Matematik dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Studying the relationship between reading comprehension skill and academic achievement of the elementary school 5th grade students in math lesson]. (Tez No.349399) [Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Ehrman, M. E. (1999). Bringing learning strategies to the learner: the FSI language learning consultation service. In J. E. Alatis & A. Tan (Eds.), Language in our time: bilingual education and official English, ebonics and standard English, immigration and the unz initiative (pp. 41–58). Georgetown University.

Ehrman, M. E. & Oxford, R. L. (1995). Cognition plus: correlates of language learning success. The Modern Language Journal, 79(1), 67–89. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1995.tb05417.x

Gorjiana, B., Hayatib, A. & Barazandehc E. (2012). An evaluation of the effects of art on vocabulary learning through multi-sensory modalities. Procedia Technology, 1, 345-350. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2012.02.072

Gökçen-Özçelik, E. (2011). Okuduğunu anlama becerisinin başarıya etkisi [Effect of reading comprehension skill on success]. (Tez No.308507) [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Gülten, D. Ç. & Gülten, İ. (2004). Lise 2. sınıf öğrencilerinin geometri dersi notları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma [A research on the relationship between geometry lesson grades and learning habits of high school 2nd grade students]. Eurasian Journal of Educational Research, 16, 74-87. https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/38648/

Güneş, F. (2015). Etkinliklerle hızlı okuma ve anlama [Speed reading and comprehension with activities]. Pegem.

Joshi, R.M., Dahlgren,M. & Boulware-Gooden, R. (2002). Teaching reading in an ınner city school through a multisensory teaching approach. Annals of Dyslexia, 52(14), 229-242. https://doi.org/10.1007/s11881-002-0014-9

Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. (33. bs.). Nobel.

Khursid, F. & Ansari, U. (2012). Effects of innovative teaching strategies on students’performance. Global Journal of Human Social Science Linguistic & Education, 12(10), 47-54. https://globaljournals.org/GJHSS_Volume12/7-Effects-of-Innovative-Teaching-Strategies-on-Students-Performance.pdf

Kırbaş, D. & Çevik, F. E. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri ve araştırma etiği [Scientific research methods and research ethics]. Nobel.

Kurt-Karakaş, E. (2019). Çok uyaranlı öğrenme-öğretme süreçlerinin üniversite öğrencilerinin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerine etkisi [The effect of multi-stimulus learning-teaching processes on university students' readi̇ng comprehension and written expression skills]. (Tez No.558533) [Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi] YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Kuşdemir, Y. (2014). Doğrudan öğretim modelinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisi [The effect of Direct Instruction Model on reading comprehension skills of elementary school fourth graders]. (Tez No.354645) [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Labat, H., Boisson, A., Brunel, Ecalle, J., Versace, R. & Magnan, A. (2020). Multisensory letter integration and implicit learning of reading with 5-year-old children. European Review of Applied Psychology, 70(1). https://doi.org/10.1016/j.erap.2019.100477

Malekian, F., Sorsori, K. & Aghabeigi, L. (2012). Design and production of education media to spelling model based on multi sensory frnald and reduce its impact on students first grade spelling problems. Social and Behavioral Sciences, 46, 3306–3310. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.056

Mercer, C. & Mercer, A. (1993). Teaching students with learning problem (4th ed.). Macmillan Publishing Company

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2016). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı [International student assessment program]. PISA 2015 (Ulusal rapor). https://pisa.meb.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). Türkçe dersi öğretim programı [Turkish lesson curriculum]. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663

Moustafa, B.M. (1999). Multisensory approaches and learning styles theory in the elementary school: summary of reference papers. ERIC Document Reproduction, 1-12. ED432388.

Murphy, N. (1997). A multisensory vs. conventional approach to teaching spelling. [Unpublished master’s thesis]. Kean College of New Jersey.

Obalı, B. (2009). Öğrencilerin fen ve teknoloji akademik başarısıyla Türkçede okuduğunu anlama ve matematik başarısı arasındaki ilişki [The relationship between the students’ science and technology academic achievement and the achievements of Turkish reading comprehension and mathematics]. (Tez No.T04046) [Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi].

Özerbaş, M. A. & Öztürk, Y. (2017). Türkçe dersinde dijital hikâye kullanımının akademik başarı, motivasyon ve kalıcılık üzerinde etkisi [The effect of digital story usage on academic success, motivation and permanentity in Turkih course]. Türk Bilim Araştırma Vakfı, 10(2), 102-110. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/27937/318248

Reiff, J. C. (1992). Learning styles. (what research says to the teacher). National Education Association.

Schlesinger, N.W. & Gray, S. (2017). The impact of multisensory instruction on learning letter names and sounds, word reading, and spelling. Annals of Dyslexia, 67(3), 219-258. https://doi.org/10.1007/s11881-017-0140-z

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, öğrenme ve öğretim [Development, learning and teaching]. (25. bs.). Anı Yayıncılık.

Si̇dekli̇, S. & Yangın, S. (2005). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama [An application for taking readings of students with reading difficulties]. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 393-413. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2772/37094

Susar-Kırmızı, F. (2006). İlköğretim 4. Sınıf Türkçe öğretiminde çoklu zeka kuramına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme stratejileri ve çoklu zeka alanları üzerindeki etkileri [The Effects of cooperative learning method based on multiple intelligence theory on success, attitudes, learning strategies and multiple intelligence domains in teaching Turkish to 4th grade of primary]. (Tez No.189968) [Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Şimşek, Ö. (2007). Marmara öğrenme stilleri ölçeği’nin geliştirilmesi ve 9-11 yaş çocuklarının öğrenme stillerinin incelenmesi [Developing the Marmara learning styles scale and examining the learning styles of 9-11 year old children]. (Tez No.206214) [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi] YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Taljaard, J. (2016). A review of multi-sensory technologies in a science, technology, engineering, arts and mathematics (STEAM) classroom. Journal of Learning Design, 9(2). 46-55. https://doi.org/10.5204/jld.v9i2.274

Vickerv, K.S., Reynolds, V.A. & Cochran, S.W. (1987). Multisensory teaching approach for reading, spelling, and handwriting, orton-gillingham based curriculum, in a public school setting. Annals Disleksi, 37(1), 189-200. https://doi.org/10.1007/bf02648066

Wang, J. H., & Guthrie, J. T. (2004). Modeling the effects of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between U.S. and Chinese students. Reading Research Quarterly, 39(2). 162-186. https://doi.org/10.1598/rrq.39.2.2

Warnick, K. & Caldarella, P. (2015). Using multisensory phonics to foster reading skills of adolescent delinquents. Reading & Writing Quarterly, 32(4), 317-335. https://doi.org/10.1080/10573569.2014.962199

Yıldırım, G. (2020). Türkçe dersinde çoklu uyarıcılarla gerçekleştirilen kelime öğretimi uygulamalarının etkililiği üzerine bir araştırma [A research on the effectiveness of Turkish language lesson vocabulary teaching practices using multisensory stimuli]. (Tez No.651805) [Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi] YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındakii ilişki [The relationship between 5th graders? reading comprehension, reading motivation and reading habits]. (Tez No. 279666) [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Yılmaz, Y. & Yılmaz, Y. (2005). Parametrik olmayan testlerin pazarlama alanındaki araştırmalarda kullanımı: 1995– 2002 arası yazın taraması [Use of non-parametric tests in marketing research: Literature review between 1995 and 2002]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3). 177- 199. https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12397/5582

Yurdakal, İ. H. & Susar-Kırmızı, F. (2018). Okuduğunu anlamaya ilişkin başarı testi: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Reading comprehension achievement test: validity and reliability study]. Dil Dergisi, 169(2). https://doi.org/10.1501/Dilder_000000025
DOI: https://doi.org/10.53400/mimbar-sd.v10i3.53092

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Mimbar Sekolah Dasar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

View Mimbar Sekolah Dasar Stats