The Effect of Science Teaching Based on POE Strategy on the Academic Achievement and Attitudes of Fifth-Grade Students in the Distance Education Process

Sevgül Çalış, Mustafa Özkan

Abstract


The aim of this study is to examine the effect of science teaching based on POE (Predict-Observe-Explain) technique on the academic achievement and attitudes of fifth-grade students in the distance education process. The study was carried out with the quasi-experimental design of quantitative research methods and an approach in which pretest and posttest applications were applied to the experimental and control groups. The research sample consists of 72 fifth grade students, 36 of whom are in the experimental group and 36 in the control group. Data collection tools included an academic achievement test and an attitude scale regarding learning science. The collected data were analyzed with the SPSS package program. The research results concluded that science teaching based on online POE technique increased the students’ academic achievement. Meanwhile, the attitude towards science learning was independent from teaching based on POE strategy.

Keywords


Academic Achievement; Attitude; Science; POE; Fifth grade student

Full Text:

PDF

References


Akarsu, A. H. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) Uygulamaları [Predict-Observe-Explain (POE) Applications in the Teaching of Social Studies]. Recep Tayyip Erdoğan University.

Akgün, Ö. E., & Deryakulu, D. (2007). The Effects of Refutational Text and Predict-Observe- Explain Strategies on Students’ Levels of Cognitive Conflict and Conceptual Change. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 17–40.

Astiti, D. T., Ibrahim, M., & Hariyono, E. (2020). Application of POE (Predict-Observe-Explain) Learning Strategies to Reduce Students’ Misconceptions in Science Subjects in Elementary School. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 5(7), 437–445. https://doi.org/10.38124/ijisrt20jul478

Atasoy, B. (2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi [Science Learning and Teaching]. Asil Yayın Dağıtım.

Ayvacı, H. Ş. (2013). Investigating The Effectiveness Of Predict-Observe- Explain Strategy On Teaching Photo Electricity Topic. Journal of Baltic Science Education, 12(5), 548–565.

Baladın-Duman, B. (2019). Besin Içerikleri ve Sindirim Sistemi Konularında TGA Yöntemine Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Değerlendirilmesi [Evaluation of Activities Developed Based on TGA Method on Nutritional Contents and Digestive System]. Trabzon University.

Balaydin, H. T., & Altınok, O. (2018). Türkiye’de Fen Eğitiminde TGA Stratejisi: Bir Meta Sentez [POE Strategy in Science Education in Turkey: A Meta-Synthesis]. Recep Tayyip Erdogan University Journal of Social Sciences, 8, 427–444. https://doi.org/10.34086/rteusbe.500872

Bilen, K. (2009). Tahmin Et-Gözle-Açıkla Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Kavramsal Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine, Tutumlarına ve Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine Etkisi. Gazi University.

Bilen, K., & Aydoğdu, M. (2012). Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) Stratejisine Dayalı Laboratuar Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimin Doğası Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 49–69.

Bodner, G. M., Hunter, W. J. F., & Lamba, R. S. (1998). What Happens When Discovery Laboratories Are Integrated into the Curriculum at a Large Research University? The Chemical Educator, 3(3), 1–21. https://doi.org/10.1007/s00897980214a

Boo, H.-K., & Watson, J. R. (2001). Progression in High School Students’ (Aged 16–18) Conceptualizations About Chemical Reactions in Solution. Science Education, 85(5), 568–585. https://doi.org/10.1002/sce.1024

Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş., & Atar, H. Y. (2014). TIMSS 2011 Ulusal Matematik ve Fen Raporu: 4. Sınıflar [TIMSS 2011 National Mathematics and Science Report: Fourth-Grade]. MEB.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Demirel, F., & Karadeniz, Ş. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Scientific Research Methods]. Pegem Akademi.

Çalli, Ş. (2019). Mobil Uygulama Destekli Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı, Tutum, Motivasyon ve Katılımlarına Etkisi: Elektrik Konusu [The Effect of Mobile Application Supported Instruction on Academic Achievement, Attitude, Motivation and Participation of 5th Grade Students: The Subject of Electricity]. Marmara University.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika, 16(3), 297–334. https://doi.org/10.1007/BF02310555

Driver, R., & Bell, B. (1986). Students’ Thinking and the Learning of Science: A Constructivist View. School (The) Science Review Hatsfields, 67(240), 443–456.

Durmuş, A. (2014). TGA Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Isı ve Sıcaklık” Konusunu Anlamalarına Etkisi [The Effect of Laboratory Practices Based on TGA Method on Pre-service Science Teachers' Understanding of "Heat and Temperature"]. Karadeniz Technical University.

Erdem Özcan, G. (2019). İlkokul Dördüncü Sınıf Fen Dersinde TGA Stratejisine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı Tutum ve Kalıcılığa Etkisi [The Effect of the POE Method on Academic Success Attitude and Retention on Primary Secondary Fourth Grade Science Lesson]. Kastamonu University.

Ergül, S., Sarıtaş, D., & Özcan, H. (2020). Hipotetik TGA (Tahmin-Gözlem-Açıklama) Döngüsü İle Kimyasal Değişimin Doğasının Öğretimi; Asit-Baz İndikatör Tepkimesi Örneği [Teaching the Nature of Chemical Change through Hypothetical POE (Prediction, Observation, Explanation) Cycle: An Example of Acid. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 97–113. https://doi.org/10.25092/baunfbed.709953

Göktürk, M. (2015). Fen ve Teknoloji Dersinde TGA Stratejisi Ile Zenginleştirilmiş Animasyon Destekli Öğretimin Akademik Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisinin Incelenmesi [Investigation of the Effect of Animation Supported Instruction Enriched with NPL Strategy on Academic Success, Attitude and Permanence in Science and Technology Lesson]. Ağrı İbrahim Çeçen University.

Golin, G. (2002). Introducing Fundamental Physical Experiments to Students. Science & Education, 11(5), 487–495. https://doi.org/10.1023/A:1016537824391

Hanımoğlu, A. (2015). Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesine Yönelik Olarak Geliştirilen TGA Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi [The Effect of TGA Activities Developed for the Unit of the Structure and Properties of Matter on the Academic Achievement of 7th Grade Students]. Adıyaman University.

Hsu, C.-Y., Tsai, C.-C., & Liang, J.-C. (2011). Facilitating Preschoolers’ Scientific Knowledge Construction via Computer Games Regarding Light and Shadow: The Effect of the Prediction-Observation-Explanation (POE) Strategy. Journal of Science Education and Technology, 20(5), 482–493. https://doi.org/10.1007/s10956-011-9298-z

İnce, E., Acar, Y., & Temur, S. (2016). Physics Toys Effectiveness Of Undergraduates’ Understanding Physics Principles. European Journal of Physics Education, 6(4), 39–51. https://doi.org/10.20308/ejpe.10951

Karagöz, Y. (2018). SPSS ve Amos Uygulamali: Nicel-Nitel-Karma Bilimsel Arastirma Yöntemleri ve Yayin Etigi [SPSS and Amos Applied: Quantitative-Qualitative-Mixed Scientific Research Methods and Publication Ethics]. Nobel Akademik Yayincilik.

Kearney, M., & Treagust, D. F. (2001). Constructivism as a Referent in the Design and Development of a Computer Program Using Interactive Digital Video to Enhance Learning in Physics. Australasian Journal of Educational Technology, 17(1), 64–79. https://doi.org/10.14742/ajet.1773

Kearney, M., Treagust, D. F., Yeo, S., & Zadnik, M. G. (2001). Student and Teacher Perceptions of the Use of Multimedia Supported Predict–Observe–Explain Tasks to Probe Understanding. Research in Science Education, 31(4), 589–615. https://doi.org/10.1023/A:1013106209449

Keeratichamroen, W., Panijpan, B., & Dahsah, C. (2007). Using the Predict–Observe–Explain (POE) to Promote Students’ Learning of Tapioca Bomb and Chemical Reactions. Mahidol University Annual Research Abstracts, 35, 563.

Kiryak, Z., & Özdilek, Z. (2019). Tahmin-Açıklama-Gözlem-Açıklama Yönteminin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Asit Yağmurları Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeylerine Etkisi [The Effect of Prediction-Explanation-Observation-Explanation Method on Eighth Grade Students' Conceptual Understanding of Acid Rain]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 216–240. https://doi.org/10.21764/maeuefd.408475

Köse, S., Coştu, B., & Keser, Ö. F. (2003). Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi: TGA Yöntemi ve Örnek Etkinlikler [Determination of Students’ Misconceptions in Science: Activities through POE Method]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 43–53.

Köseoğlu, F., Tümay, H., & Kavak, N. (2014). Yapılandırıcı Öğrenme Teorisine Dayanan Etkili Bir Öğretim Yöntemi-Tahmin Et-Gözle-Açıkla-“Buz ile su kaynatılır mı? [An Effective Teaching Method Based on Constructive Learning Theory-Guess-Observe-Explain-“Can water be boiled with ice?]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 1–5.

Kozcu-Çakır, N., Güven, G., & Özdemir, O. (2017). TGA Stratejisinin Genel Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında Etkililiğine İlişkin Bir Araştırma [A Study on the Efficiency of TGA Strategy on General Biology Laboratory Applications]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 2014–2035.

Liew, C.-W., & Treagust, D. F. (1995). A Predict-Observe-Explain Teaching Sequence for Learning About Students’ Understanding of Heat and Expansion of Liquids. Australian Science Teachers’ Journal, 41(1), 68–71.

Liew, C.-W., & Treagust, D. F. (1998). The Effectiveness of Predict-Observe-Explain Tasks in Diagnosing Students’ Understanding of Science and in Identifying Their Levels of Achievement. Annual Meeting of the American Educational Research Association., 224–234. http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED420715

M.E.B. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Fen ve Teknoloji Dersi Programı [Ministry of National Education, Board of Education and Discipline Science and Technology Course Program].

M.E.B. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ilköğretim Kurumları (Ilkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi Programı [Ministry of National Education Board of Education and Discipline Primary Education Institutions (Primary and Secondary.

Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Sistem Dinamiği Yaklaşımının Tutuma, Başarıya ve Farklı Becerilere Etkisinin Araştırılması [The Effect of the System Dynamics Approach on Students Attitude, Scientific Success and Different Skills in Middle School Scie. Gazi University.

Oh, J.-Y. (2011). Using an Enhanced Conflict Map in the Classroom (Photoelectric Effect) Based on Lakatosian Heuristic Principle Strategies. International Journal of Science and Mathematics Education, 9(5), 1135–1166. https://doi.org/10.1007/s10763-010-9252-1

Özsoy, S. (2020). Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) Yöntemiyle Desteklenen Etkinliklerin Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Kimyaya Yönelik Tutumları ve Başarıları Üzerine Etkisi [The Effects of the Activities Supported by the Guess-Eye-Explain (TGA) Method on the Attitudes and Achievements of 10th Grade High School Students towards Chemistry]. Hacettepe University.

Palmer, D. (1995). The POE in the Primary School: An Evaluation. Research in Science Education, 25(3), 323–332. https://doi.org/10.1007/BF02357405

Şişman, M., Acat, M. B., Aypay, A., & Karadağ, E. (2011). TIMSS 2007 Ulusal Matematik ve Fen Raporu: 8. Sınıflar [TIMSS 2007 National Mathematics and Science Report: Eighth-Grade]. MEB.

Smith, K. C., Edionwe, E., & Michel, B. (2010). Conductimetric Titrations: A Predict−Observe−Explain Activity for General Chemistry. Journal of Chemical Education, 87(11), 1217–1221. https://doi.org/10.1021/ed100538q

Sreerekha, M. S. (2016). Whatever Happened to Women’s Studies. Economic and Political Weekly, 51(15), 64–68. http://www.jstor.org/stable/44002690

Tao, P. K., & Gunstone, R. F. (1999). The Process of Conceptual Change in Force and Motion during Computer Supported Physics Instruction. Journal of Research in Science Teaching, 36(7), 859–882. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(199909)36:7<859::AID-TEA7>3.0.CO;2-J

Teerasong, S., Chantore, W., Ruenwongsa, P., & Nacapricha, D. (2010). Development of a Predict-observe-explain Strategy for Teaching Flow Injection at Undergraduate Chemistry. International Journal of Learning, 17(8), 137–150. https://doi.org/10.18848/1447-9494/CGP/v17i08/47217

Tetik, S. (2019). 9.Sınıf Kimya Dersi Sıvılar Konusunun 5E Modeli ve TGA Tekniği ile Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi [The Effect of Teaching the Subject of Liquids in 9th Grade Chemistry Course with the 5E Model and TGA Technique on the Success of the Students]. Marmara University.

Uyanik, G. (2017). Fen Bilimleri Öğretiminde Tahmin - Gözlem - Açıklama Yönteminin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi [Effect of the Prediction-Observation-Explanation Method on Academic Achievement and Retention]. Journal of International Social Sciences Education, 3(1), 1–13. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/365477

White, R., & Gunstone, R. (2014). Probing Understanding. Taylor & Francis.

Yildiz, T. (2021). Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitiminde TGA Yöntemi Kullanılarak Yapılan Lisansüstü Tezlerin Içerik Analizi [Content Analysis of Postgraduate Theses Using POE Method in Science Education in Turkey]. Recep Tayyip Erdoğan University.

Yildrim, P. (2016). Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konusunda Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejisi Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin İncelenmesi [Investigation of the Effect of Prediction-Observation-Explanation Strategy on Physical and Chemical Changes on Academic Success and Persistence] [Pamukkale University]. http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/handle/11499/1037

Zakiyah, S., Akhsan, H., & Wiyono, K. (2019). Developing Introduction to Quantum Physics Textbook in the Syllabus of Spin Particles based on Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Journal of Physics: Conference Series, 1166(1), 12015. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1166/1/012015
DOI: https://doi.org/10.53400/mimbar-sd.v9i3.45472

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Mimbar Sekolah Dasar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

View Mimbar Sekolah Dasar Stats