What Do Basic Education Teachers Participating in Creative Drama Instructor/Leadership Program Think About Creative Drama Method?

Esat Yildirim

Abstract


The main purpose of this research is to reveal how basic education teachers who educate students who are the subjects of the educational system participating in the Private Creative Drama Instructor/Leadership program make sense of the creative drama method and their experiences with this process. Data were collected through interviews and participant diaries. The interviews were made face to face with the teachers in a private room and were recorded with a voice recorder. The collected data were analyzed by inductive content analysis. Participants emphasized the strengths of using creative drama as a method at the end of the course. As a result of the interview, teachers stated that drama education and applications contribute to skills such as language, decision-making and expression skills and have a positive effect on personal development. It can be said that the data obtained in the interview and the data obtained in the participant diaries are consistent and support each other. In addition, the harmony of the group and the members of the group getting to know each other is very important in drama practice, but it is recommended that teachers and researchers who will practice drama should make the place where the practice will be held convenient and appropriate.

Keywords


Creative Drama;Classroom Teachers; Pre-school Teachers; Opinions; Phenomenology

Full Text:

PDF

References


Adıgüzel, Ö. (2010). Drama öğretmeni yetiştirme programları-Berlin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Örneği., Ed. Adıgüzel, Ömer, Yaratıcı drama 1999-2002 yazılar.

Adıgüzel, Ö. (2019). Eğitimde Yaratıcı Drama. Yapı Kredi Yayınları.

Akkaya, M. (2012). Sosyal Bilgilerde Göç Konusunun Drama Yöntemiyle Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi. (Yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Annarella, L. A. (1992). Creative Drama in the Classroom. Washington D.C: Office of Educational Research and İmprovement.

Aspers, P. (2009). Empirical phenomenology: A qualitative research approach (The Cologne Seminars). Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 9(2),1-12.

Aykaç, E. A. & Metinnam, İ. (2019). Farklı disiplinlerde yaratıcı drama temelli uygulamalara ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(1), 117-136.

Başcı, Z. & Gündoğdu, K. (2011). Öğretmen Adaylarının Drama Dersine İlişkin Tutumları ve Görüşleri: Atatürk Üniversitesi Örneği. Elementary Education Online, 10(2),454-467.

Batdı, V. & Elaldı, Ş. (2020). Effects of Drama Method on Social Communication Skills: A Comparative Analysis. International Journal of Research in Education and Science, 6(3),435-457.

Bowmaker, M. A. (2002). Little School on the Downs. Woodfield Publishing.

Calp, Ş.(2020). Özgür Düşünme ve Özgüven: Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kazandırılabilir mi? Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2),1026-1043.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches. (2nd edition). Sage Publications.

Creswell, John W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. (Trans. Ed. Bütün, M. and Demir, S. B.) Siyasal Kitabevi,

Creswell, J. W. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. (Trans. Ed. Bütün, M. and Demir, S. B.). Siyasal Kitabevi.

Creswell, J. W. (2020). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. (5th Edition), (Trans. Ed. Bütün, M. and Demir, S. B.). Siyasal Kitabevi.

Elo, S. &Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal Of Advanced Nursing, 62(1), 107-115.

Eti, İ. & Aktaş Arnas, Y. (2016). The Effect of Story-Based Creative Drama Activities on Four-Year-Old Childrens’ Expressive Language Development. Journal of Creative Drama, 11(1),17-32.

Ezer, F. & Aksüt, S. (2020). 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 625-651.

Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. ERIC/ECTJ Annual Review Paper, 29(2), 75-91.

Güler, M. & Kandemir, Ş. (2015). Öğretmenlerin drama yöntemine yönelik görüşleri ve öz yeterlik düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,16(1), 111-130.

Hamurcu, H. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokullarda Drama Uygulanmasına Yönelik Görüşleri: Bir Durum Çalışması. Electronic Turkish Studies, 13(27), 815-828.

Hsieh, H. & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.

İşyar, Ö. Ö. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Yeterlilik Algıları ve Drama Kavramına Yönelik Metaforları İle Görüşlerinin İncelenmesi. (MA Thesis). Mersin University, Institute of Educational Sciences.

Kadan, Ö. F. (2013). Yaratıcı Drama Yönteminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersindeki Başarı, Tutum ve Motivasyonlarına Etkisi. (MA Thesis) .Mustafa Kemal University İnstitute Of Social Sciences.

Kaf, Ö. (2017). Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgilerde Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutumları ve Sürece İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 931-947.

Kaf-Hasırcı, Ö., Bulut, M. S., İflazoğlu Saban, A. (2008). Öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersinin bireysel ve akademik kazanımlarına ilişkin görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 63-81.

Maden, S. (2011). Türkçe öğretiminde dramanın kullanımı ile ilgili sorunlar. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 107-122

Marschke, R. (2005). Creating contexts, characters, and communication: Foreign language teaching and process drama. Queensland U, MA thesis.

McNaughton, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability. Environmental Education Research,10(2),2004,139-155.

Merriam, S. B. (2002). Assessing and evaluating qualitative research. Ed. Merriam, Sharan B. Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis (pp.18-36). Jossey-Bass in San Francisco.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd Ed.). SAGE Publications.

Ormancı, Ü. & Şaşmaz Ören, F. (2010). Dramanın İlköğretimde Kullanılabilirliğine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi Örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 165-191.

Özbey, Ö. F. & Sarıkaya, R. (2019). Türkiye’de Drama Yöntemi İle Yapılan Çalışmaların Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (special issue),231-253.

Palavan, Ö. (2017). Impact of drama education on the self-confidence and problem-solving skills of students of primary school education. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1),187-202.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods (3rd ed.). Sage Publications.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Trans. Ed. Bütün, M. and Demir, S. B.) Pegem Akademi.

Phillips, S. (2003). Drama with children. Oxford University Press.

Sanders, P. (1982). Phenomenology: A new way of viewing organizational research. The Academy of Management Review, 7(3), 353-360.

Saylan, A., Altıntaş, E. & Kaya, H. (2016). Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (6),353-366.

Švábová, B. (2017). Creative Drama at School and Creative Drama Activities. Prima Educatione, 1(113), 113-127.

Szecsi, T. (2008). Teaching strategies: Creative drama in preschool curriculum: Teaching strategies implemented in Hungary. Childhood Education, 85(2), 2008,120-124.

Tanrıseven, I. & Aykaç, M. (2013). Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12),329-348.

Ulubey, Ö. (2018). The Effect of Creative Drama as a Method on Skills: A Meta-analysis Study. Journal of Education and Training Studies, 6(4),63-78.

Wilson, A. (2015). A guide to phenomenological research. Nursing Standard, 29(34), 38-43.

Yalçınkaya, O. C. & Adıgüzel, Ö. (2019). Okulöncesi Dönemde Anlatı Tiyatrosu ile Alıcı Dil Gelişimi. Elementary Education Online,18(2),563-583.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, E. (2021). Temel Eğitim Düzeyinde Drama Yönteminin Etkililiği Üzerine Bir Meta Araştırma. (Doctoral Thesis). İstanbul Universıty-Cerrahpaşa, Graduate Education İnstitute.
DOI: https://doi.org/10.53400/mimbar-sd.v10i1.50997

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Mimbar Sekolah Dasar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

View Mimbar Sekolah Dasar Stats