The Effect of the Mathematics Course Taught with Logical Reasoning Methods on the Success of Students in Skill-Based Questions and Student Opinions on Teaching

Esra Altintas, Meltem Angay

Abstract


This research aimed to examine the effects of the mathematics course taught with logical reasoning methods on the success of students in skill-based questions and to examine students' opinions. In the study group of this research, 7th grade students and a total of 35 students, 18 of which were in the experimental group and 17 in the control group, were studied. Since qualitative and quantitative data are used together, the method of this research is mixed method research. In the results of the study, it was found that the pre-test and post-test averages of the experimental group students who were taught with logical reasoning methods differed significantly in favor of the post-test, the difference in the pre-test and post-test results of the control groups, who were taught with traditional methods, was not significant. It was observed that the post-test averages of the control and control groups differed significantly in favor of the experimental group. When the opinions of the experimental group students were examined, it was concluded that in the lessons taught using logical reasoning methods, the rules were reached by themselves, they were fun, and skill-based questions were difficult, but there was often a change in their thoughts.


Keywords


Skill-Based Questions; Geometry Teaching; Logical Reasoning; Deduction; Induction

Full Text:

PDF

References


Ağırman Aydın, T. ve Küçük Demir, B., (2020). Geometri ve Öğretimi. Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 340.

Akdoğan, E., (2021). Türkiye’de Matematiksel Düşünme ve Matematiksel Muhakeme ile İlgili Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Albayrak Bahtiyari, Ö., (2010). 8. Sınıf Matematik Öğretiminde İspat Ve Muhakeme Kavramlarının ve Önemlerinin Farkındalığı. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Altıparmak, K. ve Öziş, T., (2005). Matematiksel İspat ve Matematiksel Muhakemenin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme. Ege Eğitim Dergisi, 6(21), 25-37.

Amir, M. F., Hasanah, F. N. and Musthofa, H., (2018). Interactive Multimedia Based Mathematics Problem Solving to Develop Students’ Reasoning. International Journal of Engineering Technology, 7(2.14), 272-276.

Arifanti, D. R., (2020). Mathematical Reasoning in Problem-Solving in Three Dimensions. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1613, No. 1, p. 012077). IOP Publishing.

Arpacı, Y., (2022). Akıl ve Zekâ Oyunlarının Matematik Problemlerindeki Matematiksel Muhakemeye Yönelik İlişkisinin Öğretmen Görüşü ile İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt.

Arslan, Ç., (2007). İlköğretim Öğrencilerinde Muhakeme Etme ve İspatlama Düşüncesinin Gelişimi. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Baltacı, A. (2017). Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3(1), 1-15.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F., (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara, 350.

Can, D., Altunya, H. ve Can, V., (2019). 8-12 Yaş Aralığındaki Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1136-1166.

Çelik, Z., (2021). Bir Akıl Yürütme Olarak Analojinin Değeri. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çiftçi, Z. ve Akgün, L., (2021). Matematiksel Akıl Yürütme Becerisini Sınıflandırmaya Yönelik Kavramsal Bir Çerçeve. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 43:556-575.

Çüçen, A.K., (2021). Klasik Mantık. Sentez Yayınları, Ankara, 268.

Demiral, M., (2008). Mantıksal ve Matematiksel Dedüksiyonun Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dodeen, H., Abdelfattah, F., Shumrani, S. and Hilal, M. A., (2012). The Effects of Teachers’ Qualifications, Practices, and Perceptions on Student Achievement in TIMSS Mathematics: A Comparison of Two Countries. International Journal of Testing, 12(1), 61-77.

Erdem, E., (2011). İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel ve Olasılıksal Muhakeme Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.

Erdem, E., (2015). Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Matematiksel Muhakemeye ve Tutuma Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Erdem, E., (2022). Mantıksal Akıl Yürütme. Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 414.

İmamoğlugil, H., (2018)., Klasik Mantıkta Akıl Yürütme-İstidlal. Araştırma Yayınları, Ankara, 171.

Karakeçe, B., (2021). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Beceri Temelli Sorulara İlişkin Değerlendirmeleri. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Kızıltoprak, A., (2020). Ortaokulu Öğrencilerinin Dörtgenlere İlişkin Geometrik Muhakemelerinin Gelişimi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Kim, M. and Pegg, J., (2019). Case Analysis of Children's Reasoning in Problem-Solving Process. International Journal of Science Education, 41(6), 739-758.

MEB, (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445 MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGR MI% 02018v.pdf, (10.05.2022).

Sahara, I., and Hartono, Y., (2021). Learning Mathematical Modeling: Analysis of Mathematical Reasoning Skills of Junior High School Students Through a Visual Formed Problem. In 1st International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMMEd 2020) (pp. 311-317). Atlantis Press.

Seyhan, G., (2003). İlköğretim II. kademe ve 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenme Ve Geleneksel Öğretim Metotlarının Karşılaştırılması. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/62185, (17.05.2022).

Sinambela, P. N. J. M., (2019). Development of Mathematical Learning Model To Improve Students’ Reasoning And Problem Solving Competencies. Journal of Transformative Education and Educational Leadership, 1(1), 9-12.

Steen, L. A., (1999). Twenty Question About Mathematical Reasoning. L. V. Stiff, F. R. Curcio. (Ed.), Developing mathematical reasoning in grades K-12. 1999 yearbook (pp. 270 285). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Tum, A., (2019). Öğrenme Stilleri Bağlamında Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamlarının Matematiksel Muhakemeye ve Problem Çözmeye Yönelik Tutuma Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Tuncel, C., (2019). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematikle Baş Etme ve Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematiksel Akıl Yürütmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Umay, A., (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24: 234-243.

Umay, A. ve Kaf, Y., (2005). Matematikte Kusurlu Akıl Yürütme Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 188-195.

Uzun, H., (2021). Yeni Nesil Matematik Sorularına İlişkin Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yaklaşımlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Ünsal, S. ve Kaba, S., (2022). The Characteristics Of The Skill Based Questions and Their Reflections on Teachers and Students. Kastamonu Eğitim Dergisi, 30 (2), 273 282. DOI: 10.24106/kefdergi.753717

Üstün, A., (2019). 5.Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusu Üzerindeki Muhakeme Yapabilme Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Wijaya, A., van den Heuvel-Panhuizen, M., and Doorman, M., (2015). Teachers’ Teaching Practices and Beliefs Regarding Context-Based Tasks and Their Relation With Students’ Difficulties in Solving These Tasks. Mathematics Education Research Journal, 27(4), 637-662.

Yeo, K. K. J., (2009). Secondary 2 Students' Difficulties in Solving Non-Routine Problems. International Journal for Mathematics Teaching and Learning.

Yeşildere, S. ve Türnüklü, E.B., (2007). Öğrencilerin Matematiksel Düşünme ve Akıl Yürütme Süreçlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiDergisi, Cilt: 40, Sayı:1, s. 181-213.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, 427.

Yıldırım, C., (2020). Matematiksel Düşünme. Remzi Kitapevi, İstanbul, 383.

Yıldız, D. ve Uzunsakal, E., (2018). Alan Araştırmalarında Güvenirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:1.

Zaini, A. H. and Retnawati, H., (2019). December. What Difficulties That Students Working in Mathematical Reasoning Questions? In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1397, No. 1, p. 012079). IOP Publishing.
DOI: https://doi.org/10.53400/mimbar-sd.v10i3.56495

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Mimbar Sekolah Dasar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

View Mimbar Sekolah Dasar Stats