Cover Image

Determination of the Factors Affecting High School Students’ Preferences of and Satisfaction with Choosing Biology as an Elective Course

Nazihan Ursavas, Adem Kesimal

Abstract


School subjects are divided into two as compulsory and elective courses. Compulsory courses are the basic courses that students must take in order to graduate, while elective courses are the ones that students are at liberty to take. In Turkey Biology course was taught as compulsory under the name of common courses in all levels of high schools.  With the new amendment Biology is started to taught as elective under the name of “Advanced Biology” in Anatolian High Schools and “Biology Applications” in Science High Schools at grade eleven and twelve. This new development has brought to mind what the reasons are for choosing and not choosing biology. In order to reveal this aim 135 volunteered students were questioned from two different schools located in the northeastern Turkey. An open-ended question test was used for data collection. The information received from the students was subjected to content analysis. The factors that lead students to choose biology or not to choose biology are identified as future orientedness on both categories. Students want to change their decisions because of course related and exam-orientation reasons. Future studies can utilize larger samples, in terms of gender differences and in the contexts of other elective courses.

Full Text:

Download PDF

References


Atik, A. D., & Erkoç. F. (2015). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin biyoloji bilimine ve dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Journal of Educational Sciences, 5 (2), 211-244.

Babad, E., & Tayeb, A. (2003). Experimental analysis of students' course selection. British Journal of Educational Psychology, 73(3), 373-393.

Bahar, M. (2003). Misconceptions in biology education and conceptual change strategies. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(1), 55-64.

Çalik, M., & Cobern, W. W. (2017). A cross-cultural study of CKCM efficacy in an undergraduate chemistry classroom. Chemistry Education Research and Practice, 18(4), 691-709.

Çimer, A. (2004). A study of Turkish biology teachers’ and students’ views of effective teaching in schools and teacher education. Unpublished doctorate dissertation, The University of Nottingham School of Education, Nottingham UK.

Cohen, L., & Manion, L. (1994). Research methods in education (4th ed.). London: Routledge.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. London: Sage Publications.

Demir, A., & Ok, A. (1996). Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki öğretim üye ve öğrencilerinin seçmeli dersler hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12).

Ekici, G., & Hevedanlı, M. (2010). Lise öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 97-109.

Erkol, S., &Uğulu, İ. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve çevreye yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Journal of Research in Education and Teaching. 2 (3), 231-239.

Essary, D. R. (1998). Critical incidents influencing students’ selection of elective science. (Unpublished doctoral dissertation). Texas, A&M-Commerce.

Gabay-Egozi, L., Shavit, Y., & Yaish, M. (2014). Gender differences in fields of study: The role of significant others and rational choice motivations. European Sociological Review, 31(3), 284-297.

Genç, S. Z., & Kalafat, T. (2007). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 10-22.

Hedges, M. R., Pacheco, G. A., & Webber, D. J. (2014). What determines students’ choices of elective modules? International Review of Economics Education. 17, 39-54.

Khan, G. N., & Ali, A. (2012). Higher secondary school students’ attitude toward chemistry. Asian Social Sciences, 8(6), 165-169.

Ko, J., Sammons, P., & Bakkum, L. (2016). Effective teaching. Reading, Berkshire Education Development Trust. Retrieved from https://www.educationdevelopmenttrust.com/EducationDevelopmentTrust/files/98/98ad6340-0ef6-4e1d-a541-db6018afce7d.pdf on December 20, 2019.

Kurnaz, M. A., & Alev, N. (2009). İlköğretim ve ortaöğretim lisansüstü öğrencilerinin ders seçimi yaklaşımları ve ilgili sorunları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6 (3), 38-52.

Maskiewicz, A. L. (2006). Rethinking biology instruction: The application of DNR-based instruction to the learning and teaching of biology (Doctoral dissertation, UC San Diego).

Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage

Movchan, L., & Zarishniak, I. (2017). The role of elective courses in students’ professional development: Foreign experience. Comparative Professional Pedagogy, 7(2), 20-26.

Nagy, G., Trautwein, U., Baumert, J., Köller, O., & Garrett, J. (2006). Gender and course selection in upper secondary education: Effects of academic self-concept and intrinsic value. Educational Research and Evaluation, 12(4), 323-345.

Nasr, A. R., & Soltani, A. K. (2011). Attitude towards biology and its effects on student's achievement. International Journal of Biology, 3(4), 100.

Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. International journal of science education, 25(9), 1049-1079.

Özatlı, N. (2006). Öğrencilerin biyoloji dersinde zor olarak algıladıkları konuların tespiti ve boşaltım sistemi konusundaki bilişsel yapılarının yeni teknikler ile ortaya konması. Yayımlanmamış doktora tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Özel, B. (2016). Sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Öztap, H., Özay, E., & Öztap, F. (2003). Teaching cell division to secondary school students: An investigation of difficulties experienced by Turkish teachers: Case studies. Journal of Biological Education, 38(1), 13-15.

Pamuk, E., & Kiraz, Z. (2016). Ortaokullarda okutulan seçmeli ders uygulamalarında okul yöneticilerinin karşılaştıkları problemler. Abant İzzet Baysal Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (3), 977-1003.

Pascual, N. T. (2014). Factors affecting high school students’ career preferences A basis for career planning program. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research. 16 (1), 1-14.

Pass, M. W., Mehta, S. S.,& Mehta G. B. (2012). Course selection: Student preferences for instructor practices. Academy of Educational Leadership Journal, 16 (1), 31-38.

Pehlivan, H., & Köseoğlu, P. (2010). Attitudes towards biology course and the academic self-concept of the students attending at Ankara science high school. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 225-235.

Prokop, P., Prokop, M., & Tunnicliffe, S. D. (2007) Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal of Biological Education, 42(1), 36-39.

Rogers, W. D., & Ford, R. (1997). Factors that affect student attitude toward biology. Bioscience, 23(2), 3-5.

Saygin, Ö., Atilboz, N. G., & Salman, S. (2006). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımının biyoloji dersi konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi canlılığın temel birimi hücre. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 51-64.

Şeker, M. (2013). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler (Tosya örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.

Taş, B. S. (2004). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıflar seçmeli ders programlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana.

Dergisi, T. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenevleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları, öğretmen lokalleri ve sosyal tesisler yönetmeliği.

Tekkaya, C., & Balcı, S. (2003). Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde konularındaki kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 101-107.

Tekkaya, C., Özkan, Ö., & Sungur, S. (2001). Biology concepts perceived as difficult by Turkish high school students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 145-150.

Tezcan, H., & Gümüş, Y. (2008). Üniversite öğrencilerinin seçmeli ders tercihlerine etki eden faktörlerin araştırılması/ The investigation of the factors affecting the choice of the elective courses of university students. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 1-17.

Toews, W. (1988). Why take physics in high school̄why plan to teach physics?. The Physics Teacher, 26(7), 458-460.

Tuncer, M., & Özüt, A. (2017). İlköğretim düzeyindeki seçmeli derslerin seçim kriterlerinin öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerine göre değerlendirilmesi. Journal of Educational Reflections, 1(1), 51-65.

Uçgun, D. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının seçmeli ders tercihlerini etkileyen etmenler. International Journal of Human Sciences, 9 (2), 1337-1349.

Ursavaş, N. (2014). EGS (DNR) tabanlı öğretim yönergesi kullanılarak öğretmen adaylarının sahip oldukları biyolojik anlam şekilleri ve düşünme yollarının geliştirilmesi (Doctoral dissertation, Doktora tezi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon).

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yüksel, E., İspir, N. B., & Adıyaman, H. K. (2016). Öğrencilerin ders seçimlerini etkileyen faktörler: Basın ve yayın bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. E-kurgu. Retriewed from on http://ekurgu.anadolu.edu.tr/assets/upload/pdf/ 20160531142048_ekurgu.pdf, April, 2019.
DOI: https://doi.org/10.17509/jsl.v3i2.20714

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Nazihan Ursavas, Adem Kesimal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Science Learning is published by Universitas Pendidikan Indonesia
in collaboration with the Indonesian Society of Science Educators
Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung 40154, West Java, Indonesia
Website: http://www.upi.edu
Email: js
learning@upi.edu