Cover Image

Comparison of the 7th Grade Students’ Accomplishments in Skill and Acquisition Based Assessment-Evaluation

Ali Kolomuc, Zafer Karagölge

Abstract


This study compares the successes of numbers 94 7th grade students in science education with assessment-evaluation questions based on skill and acquisition. Assessment-evaluation achievement tests based on skill and acquisition were developed by researchers towards the measurement of force and acquisitions in friction units taking place in the 7th-grade curriculum. While skill-based questions are being prepared, High School Entrance Exam (HSEE) and international exams such as Programme for International Student Assessment (PISA) were developed due to inspiration from Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) exam questions and acquisition-based assessment and evaluation questions were taken from pre-exam books. It was found that the reliability coefficient for the traditional test is 0.70 and for the skill-based test is 0.72. At the same time, students’ opinions were taken to detect students' perspectives against skill and acquisition-based questions after application. According to the statistical results gathered from research, the academic achievements of students who are prepared with the same acquisitions and applied with skill and acquisition-based assessment-evaluation questions were analyzed. It was determined that despite the lack in solving skill-based questions, students were successful in acquisition-based assessment-evaluation. The students' average success in the acquisition-based test was 76 out of a hundred, and the average score in the skill-based test was 44. Besides, it can be considered to extend skill-based questions for Turkey to go beyond successes.

References


Akpınar, M. (2012). Bağlam temelli yaklaşımla yapılan fizik eğitiminde kavramsal değişim metinlerinin öğrenci erişisine etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D., & Turgut, M. F. (1997). Kimya öğretimi, öğretmen eğitimi dizisi. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Yayınları. Ankara.

Ayas, A. & Demirbaş, A. (1997). Turkish Secondary Students’ Conception of Introductory Chemistry Concepts. Journal of Chemical Education, 74(5), 518-521.

Batur, Z., Ulutaş, M. & Beyret, T. N. (2018). LGS Türkçe sorularının PISA okuma becerileri̇ hedefleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 595–615.

Bellocchi, A., King, D. T., & Ritchie, S. M. (2016). Context-based assessment: creating opportunities for resonance between classroom fields and societal fields. International Journal of Science Education, 38(8), 1304-1342.

Berber, A. & Anılan, B. (2018). Son on yıldaki ortaöğretime geçiş sınavlarındaki fen bilimleri alan soruları ile ilgili öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(27), 203-224.

Black, P., & William, D. (2002). Improved standards achieved by transforming assessment for learning. News Archive: Kings College London.

Bonal, X. & Tarabini, A. (2013). The role of PISA in shaping hegemonic educational discourses, policies and practices: The case of Spain. Research in Comparative and International Education, 8(3), 335–341.

Breakspear, S. (2012). The Policy Impact of PISA: An Exploration of the Normative Effects of International Benchmarking in School System Performance. OECD Education Working Papers, No. 71. OECD Publishing (NJ1).

Clarke S. (2001). Unlocking formative assessment: Practical strategies for enhancing pupil’s learning in the primary classroom. London: Hodder & Stoughton Educational.

Çalık, M., & Ayas, A. (2002). Öğrencilerin Bazı Kimya Kavramlarını Anlama Seviyelerinin Karşılaştırılması, 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 29-31.

Çalık, M. (2003). Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Çözeltilerle İlgili Kavramları Anlama Seviyelerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

Çarkıt, C. (2019). 2018 Türkçe dersi öğretim programı çerçevesinde hazırlanan 8. sınıf Türkçe ders kitabının değerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 18(71), 1368-1376.

Çepni, S. (2019). PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ekinci, O. & Bal, A. P. (2019). 2018 yılı liseye geçiş sınavı (LGS) matematik sorularının öğrenme alanları ve yenilenmiş Bloom taksonomisi bağlamında değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 9-18.

Elmas, R., & Eryılmaz, A. (2015). How to write good quality contextual science questions: criteria and myths. Journal of Theoretical Educational Science, 8(4), 564-580.

Erden, B. (2020). Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorularına İlişkin Öğretmen Görüşleri, AJER - Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 81-103.

ERG (2019). Eğitimin İçeriği, Eğitim İzleme Raporu 2019, 22 Mart 2020 tarihinde https://www.egitimreformugirisimi.org/wp- content/uploads/2010/01/EIR_Egitimin_Icerigi.pdf web adresinden alınmıştır.

Fidan, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe ders kitaplarının tasarımına yönelik görüşlerinin analizi. Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, 1(2), 178–189.

Güler, H, K. & Ülger, B. (2018). PISA, TIMSS ve TEOG sınavlarının temele aldığı öğrenme kuramları, S. Çepni(ed.), PISA ve TIMSS Mantığını ve Sorularını Anlama içinde (s.111–153). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Harus, E. B. & Davidovitch, N. (2019). The GEMS Exams in Israel—Between Center and Periphery. International Education Studies, 12(10), 9-21.

Heller, P., & Hollabaugh, M. (1992). Teaching problem solving through cooperative grouping. Part 2: Designing problems and structuring groups. American journal of Physics, 60(7), 637-644.

Hopkins, D., Pennock, D., Ritzen, J., Ahtaridou, E., & Zimmer, K. (2008). External evaluation of the policy impact of PISA. Paris: OECD, November, 13, 2018.

İlhan, N., & Hoşgören, G. (2017). Fen bilimleri dersine yönelik yaşam temelli başarı testi geliştirilmesi: Asit baz konusu. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(2), 87-110.

Jürges, H., Schneider, K. & Büchel, F. (2005). The Effect of Central Exit Examinations on Student Achievement: Quasi-Experimental Evidence from Timss Germany. Journal of the European Economic Association, 3(5), 1134–1155.

Kaya, A., Balay, R., & Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme, uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri. International Journal of Human Sciences. (9)2, 1229-1259.

Kızkapan, O. & Nacaroğlu, O. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin merkezi sınavlara (LGS) ilişkin görüşleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 701–719.

Kutlu, Ö. (2018). Ölçme ve değerlendirmede değişim zamanı. Hürriyet. Nisan 2020’de https://www.hurriyet.com.tr/egitim/olcme-degerlendirmede-degisim-zamani-40790292 adresinden ulaşılmıştır.

Maulidah, S. S., & Prima, E. C. (2018). Using Physics Education Technology as Virtual Laboratory in Learning Waves and Sounds. Journal of Science Learning, 1(3), 116-121.

MEB (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu . http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=22 adresinden alınmıştır.

Bakanlığı, M. E. (2018). Liselere geçiş sistemi (LGS): Merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin performansı. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, (3).

Metin, M. & Demiryürek, Ö. (2009). Türkçe Öğretmenlerinin yenilenen türkçe öğretim programlarının ölçme- değerlendirme anlayışı hakkındaki düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 37‐51.

Nentwig, P. M., Demuth, R., Parchmann, I., Ralle, B., & Gräsel, C. (2007). Chemie im Kontext: Situating learning in relevant contexts while systematically developing basic chemical concepts. Journal of Chemical Education, 84(9), 1439.

Özden, M., Akgün, A., Çinici, A., Sezer, B., Yıldız, S., & Taş, M. M. (2014). Merkezi sistem ortak sınav fen bilimleri sorularının webb’in bilgi derinliği seviyelerine göre analizi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 91–108.

Özmen, H., Ayas, A., & Coştu, B. (2002). Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı hakkındaki anlama seviyelerinin ve yanılgılarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 507-529.

Peterson, R. ve Treagust, D. (1989). Grade – 12 students’ misconceptions of covalent bonding and structure. Journal of Chemical Education, 66(6), 459 – 460.

Prima, E. C., Putri, A. R., & Rustaman, N. (2018). Learning Solar System Using PhET Simulation to Improve Students' Understanding and Motivation. Journal of Science Learning, 1(2), 60-70.

Rennie, L. J., & Parker, L. H. (1996). Placing physics problems in real-life context: students’ reactions and performance. Australian Science Teachers Journal, 42(1), 55-59.

Sak, M., & kaltakçi gürel, D. E. R. Y. A. (2018). Öğrencilerin işık konusundaki bağlam temelli sorular ile geleneksel soruları cevaplama düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 672-697.

Şenel, T., Çepni, S., Yıldırım, N., & Er Nas, S. (2007). Süreç odaklı değerlendirmede kullanılabilecek bir analitik rubriğin geliştirilmesi: Yaşamımızdaki elektrik ünitesi örneği. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2).

Tekbıyık, A. & Akdeniz, A. R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 123-140.

Ültay, N., & Usta, N. D. (2016). Investigating Prospective Teachers’ Ability to Write Context-Based Problems/Öğretmen Adaylarının Bağlam Temelli Problem Yazabilme Becerilerinin Belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(2), 447-463.

Ward, C. R., & Herron, J. D. (1980). Helping Students Understand Formal Chemical Concepts. Journal of Research in Science Teaching, 17(5), 387-400.

Wilkinson, J. W. (1999). The contextual approach to teaching physics. Australian Science Teachers Journal, 45(4), 43-50.

Woessmann, L. (2018). Central exit exams improve student outcomes. IZA World of Labor.
DOI: https://doi.org/10.17509/jsl.v4i2.28618

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Ali Kolomuc, Zafer Karagölge

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Science Learning is published by Universitas Pendidikan Indonesia
in collaboration with the Indonesian Society of Science Educators
Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung 40154, West Java, Indonesia
Website: http://www.upi.edu
Email: js
learning@upi.edu