Cover Image

Determining the Mental Images of Fourth Grade Private and Public School Students for Science Learning Environments by Drawing Technique

Sina Şavlı, Mustafa Doğru

Abstract


The study aims to examine fourth-grade private and public-school students’ images of the science learning environment using their drawings. The survey was conducted in the 2017-2018 academic year, and a descriptive survey model was used. Participant group of this study consist of 357 fourth-grade students. In this study, data were collected by drawing technique. Content analysis, percentage, frequency, and Chi-Square test of independence were used in data analysis. Regarding the study results, although the learning environment in both schools consists of traditional classrooms and laboratories, differences were observed in student drawings according to school type (public-private). The private school students use the laboratory in science lessons, whereas the students in the public school use the teacher's desk as the experiment table. Another significant result of the study is that public-school students' priority is understanding the topic. In contrast, private school students assign more importance to the materials. Regarding the independence test results, Founding student behavior, teacher behavior, teacher position, and teaching method to differ in student images according to school type. But no found a significant difference between the place theme images of public school and private school students

Full Text:

DOWNLOAD PDF

References


Acar, Ç. (2000). Zihin özürlü çocuklarla çalışan özel eğitim öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları problem davranışlarla ilgili görüş ve önerileri. [The Opinions and suggestions of teachers who work with children with mental retardation about the problem behaviors in their classes] (Master Thesis). Anadolu University Institute of Social Sciences, Eskişehir.

Acat, M. B., Karadağ, E., & Kaplan, M. (2012). Kırsal bölgelerde fen ve teknoloji dersi öğrenme ortamları: Yapılandırmacı öğrenme açısından bir değerlendirme çalışması. [Learning environments of science and technology course in rural areas: An assessment study in terms of constructivist learning]. Dicle University Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 106–119.

Akınoğlu, O. (2018). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (4.edition; B. Oral, Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Armstrong, D. C. (2007). Using drawn images to prepare teachers who can envision and actualize a world of educational quality. https://www.researchgate.net/publication/234620140_Using_Drawn_Images_to_Prepare_Teachers_Who_Can_Envision_and_Actualize_a_World_of_Educational_Quality

Baltürk, M. (2006). Fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarının laboratuvar kullanımında karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri. [Encountered problems and solution suggestions in laboratory studies of science teachers and teacher candidates] (Master Thesis). Kafkas University, Institute of Science, Kars, Kars.

Bayındır, N., & Arıcı, A. F. (2015). Sınıf tahtalarının etkili kullanımı üzerine bir araştırma. [A study on the effective use of class board]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 74–83.

Bilir, V., Tatlı, A., Yıldız, C., Emiroğlu, B. B., Ertuğrul, D., & Sakmen, G. (2020). Argümantasyon tabanlı öğrenme yaklaşımında kullanılan agümantasyon tekniklerinin ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin bilim insanı imajları üzerine etkisi. [The Effect of Argumentation Techniques Used in Argumentation Based Learning Approach on 8th Grade Secondary School Students’ Image of Scientist]. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 481-510.

Bozdoğan, A. E. (2012). Eğitim amaçlı gezilerin planlanmasına ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulamaları: Altı farklı alan gezisinin değerlendirilmesi. Educational Sciences:Theory and Practice, 12(2), 1049–1072.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. [Scientific Research Methods] (26. Edition). Ankara: Pegem Yayınevi.

Çakıcı, Y. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım, Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (1. edition). Ankara: Pegem Akademi.

Candaş, B., Kiryak, Z., & Ünal, S. (2021). Bilim Tarihi Temelli Hikâyelerle Fen Öğretimi: Tesla ve Volta Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 405–435. https://doi.org/10.33711/yyuefd.867570

Çavdar, O., & Doymuş, K. (2016). İyi bir eğitim ortamı ı̇çin yedi ı̇lkenin ı̇şbirlikli öğrenme yöntemi ile kullanılmasının fen ve teknoloji dersinde başarıya etkisi. [The using of seven principles for good practice with cooperative learning method: Effect on achievement in science course]. Atatürk University Journal of Social Sciences Institue, 20(2), 441–466.

Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. [Introduction to Research and Project Studies] (7.edition). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Derman, İ. (2019). Eğitim bilimleri ana bilim dalı eğitim programları ve öğretim programı. [The level of association of science course with daily life] (Doctoral Thesis). Hacettepe University, Institute of Education Sciences, Ankara, Ankara.

Develi, G. (2017). Teknolojik pedagojik destekli öğrenme ortamının öğrencilerin fen başarısına ve motivasyonuna etkisinin incelenmesi. [The investigation of the effect of the technological pedagogical based learning environment on students’ achievement and motivation in science] (Master Thesis). Çanakkale Onsekiz Mart University, Institute of Educational Sciences Çanakkale.

Digilli Baran, A., & Karaçam, S. (2020). Bilim ı̇nsanlarının sahip oldukları risklere yönelik ortaokul öğrencilerinin algıları. [Perceptions of Secondary School Students About Risks of Scientists]. PAU Journal of Education, (50), 269–290.

Dikmenli, M. (2010). Undergraduate biology students’ representations of science and the scientist. College Student Journal, 44(2), 579.(2), 579–588.

Dönmez, G. (2017). Ortaokul öğrencilerinin fen Bilimleri dersine, bilime, fen bilimleri öğretmenine ve bilim insanına yönelik metaforik algıları ve imajları. [Metaphorical perceptions and imaginations of secondary school students for science course, science, science teachers and scientists] (Master Thesis). Adnan Menderes University, Institute of Science, Aydın, Aydın.

Duru, S. (2017). Pre-service elementary education teachers’ beliefs about teaching and learning in Turkey Türkiye’de sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme ile ilgili inançları. Journal of Human Sciences, 14(4), 4002-4014.

Ergen, Y., Boyraz, C., Batmaz, O., & Çevik Kansu, C. (2020). Zihinsel imaj oluşturmaya dayalı öğretimin okuduğunu anlama becerisine etkisi.[The effect of teaching based on mental image formation on reading comprehension skills]. Kastamonu University Kastamonu Education Journal, 28(1), 72–81.

Eroğlu, S., Armağan, F., & Bektaş, O. (2015). Fen bilimleri dersi öğrenme ortamlarının yapılandırmacı özellikler açısından değerlendirilmesi. [Evaluation of learning environment of science course in terms of constructivist properties]. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 293–312.

Gökdaş, İ., & Ak, Ş. (2019). Ortaokul öğrencilerinin geleceğin okullarına ilişkin hayalleri. [The dreams of elementary school students in terms of the schools of the future]. Kastamonu University Kastamonu Education Journal, 27(5), 2161–2172.

Göksoy, S. (2017). Okulların altyapı yeterliliği. International Journal of Leadership Trainig, 1(1), 9–15.

Güneş, T., Dilek, N. Ş., Hoplan, M., & Güneş, O. (2011, April). Fen ve teknoloji dersinin öğretmenler tarafından uygulanması üzerine bir araştırma. Presented at the 2nd International Conference on New Trends In Education And Theır Implications, Antalya, Turkey.

Güngör Seyhan, H., & Okur, M. (2020). Fen bilimleri laboratuarlarında mobil teknoloji desteğinin önemi hakkında öğretmen görüşlerinin ı̇ncelenmesi. [Investigation of teachers’ opinions about the ımportance of mobile technology support in science laboratories]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1242–1271.

Hastürk, G., & Sönmez, D. (2020). Türkiye’de fen eğitimi alanında doktora düzeyinde yapılan tez çalışmalarının bibliyografik analizi. [Bibliographic analysis of doctoral level thesis studies in science education domain in Turkey]. Journal of Humand and Social Science Researches, 9(5), 3174–3194.

Parsa, M. K. (2016). İşbirlikli Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Ortamının Yaratıcı, Düşünmeye, Sorgulayıcı Öğrenme Becerilerine, Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutuma Etkisi. [Effect of collaborative inquiry- based learning environment on creative thinking, inquiry learning skills, attitudes towards science and technology lesson] (Doctoral Thesis). Unpublished doctorate dissertation, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Karadeniz, Y., & Doymuş, K. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modeli sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi: Iğdır İl örneği. [Informing of science and technology teachers applications of cooperative learning model, in the class and evaluating the obtained results: Example of Igdir City]. e-Kafkas Journal of Educational Research, 2(1), 1–12.

Kaya, E., & Zengin, E. (2018). 5E modelinin hücre bölünmesinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Ekev Akademi Dergisi, (73), 415–427.

Kılıç, M. S., & Aydın, A. (2018). Öğretmenlerin fen bilimleri dersi kapsamında laboratuvar uygulamaları hakkındaki görüşlerinin planlanmış davranış teorisi yardımıyla ı̇ncelenmesi. [Investigating the opinions of theacher’s to perform laboratory practices in science lessons by means of the theory of planned behaviour]. Kastamonu University Kastamonu Education Journal, 26(1), 1–6.

Kıryak, Z., Candaş, B., Karanisanoğlu, B., & Özmen, H. (2019). Yedinci sınıf öğrencilerinin enerji dönüşümlerine yönelik bilgi düzeylerinin çizimler aracılığıyla belirlenmesi. [Determining the seventh grade students’ knowledge level on energy transformations through drawings]. Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education, 2(2), 79–92.

Koç Ünal, İ., & Şeker, R. (2020). Sanal laboratuvar uygulamalarının öğrenci akademik başarıları üzerine etkisinin İncelenmesi: Elektrik ünitesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1).

Korkman, N., & Metin, M. (2021). The effect of inquiry-based collaborative learning and inquiry-based online collaborative learning on success and permanent learning of students. Journal of Science Learning, 4(2), 151–159.

Kubat, U. (2018). Fen bilimleri öğretim programına yönelik öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. [Evaluation of the ın-service training program given about the science education curriculum on the basis of the teachers’ opinions]. MSKU Journal of Education, 4(2), 1–8.

Laçin Şimşek, C. (Ed.). (2011). Okul dışı öğrenme ortamları ve fen eğitimi içinde, Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları (2. edition). Ankara: Pegem Akademi.

Liu, A. S., & Schunn, C. D. (2018). The effects of school-related and home-related optional science experiences on science attitudes and knowledge. Journal of Educational Psychology, 110(6), 798–810.

Mengi, F., & Schreglman, S. (2013). Yapılandırmacı sınıf öğrenme ortamı algısı. [Constructivist class learning environment perception]. Gümüşhane University Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, (7), 160–174.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2. edition). California: SAGE Publications.

Okuyucu, Ü. (2019). Ortaokul düzeyinde hacim kavramına giriş: Somut materyal destekli bir öğretim örneği / Introduction to the concept of volume in the middle school level: A sample teaching with concrete material support (Master Thesis). Anadolu University, Institute of Educational Sciences, Eskişehir, Eskişehir.

Özdemir, İ., & Köksal, N. (2015). İlköğretim kinci kademe öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumları [Attitudes of elementary school teachers towards constructivism]. Atatürk University Journal of Social Sciences Institue, 19(2), 221–244.

Özdemir, S., & Akkaya, E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi [The analysis of secondary school students’ and teachers’ mental images of school and ideal school by using metaphor]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(2), 295–322.

Özen Orhan, S. (2013). Öğrenmeye yeni bir bakış: Cihaz, yer ve zamandan bağımsız bir öğrenme ortamı geliştirme çalışması. [Learning a new perspective: Ubiquitous learning environment development study]. (Master Thesis). Ege University, Institute of Science, İzmir, İzmir.

Pişkin Tunç, M., Durmuş, S., & Akkaya, R. (2012). Ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde somut materyalleri ve sanal öğrenme nesenlerini kullanma yeterlikleri. MatDer Mathematics Education Journal, 1(1), 13–20.

Şahin Akyüz, S. (2016). Sekizinci sınıf öğrencilerinin gerçek ve ideal fen öğrenme ortamlarına yönelik imajlarının çizimle tespiti (Muğla ili örneği). [The determination by drawing of the images of eighth grade students, which are intended for actual and ideal science learning environment (Muğla city example)]. (Master Thesis). Muğla Sıtkı Koçman University Institute of Education Sciences, Muğla, Muğla.

Salur, İ., & Pehlivan, M. (2021). Sorgulamaya dayalı Oöğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının erişi ve sorgulayıcı öğrenme becerilerine etkisi. [The effect of inquiry-based teaching on pre-service science teachers’ academic achievement and skills of inquiry learning]. Journal of Ahmet Keleşoğlu Education Faculty, 3(1), 101–116.

Selanik Ay, T., & Erbasan, Ö. (2016). Views of classroom teachers about the use of out of school learning environments. Journal of Education and Future, (10), 35–50.

Şimşek, H., Hırça, N., & Coşkun, S. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini tercih ve uygulama düzeyleri: Şanlıurfa ili örneği. [Primary science and technology teachers’ selection of using teaching methods and techniques and the levels of theır applications: The sample of Şanlıurfa city]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 249–268.

Sontay, G., Tutar, M., & Karamustafaoğlu, O. (2016). Student views about “science teaching with outdoor learning environments: Planetarium tour. Journal of Research in Informal Environments (JRINEN), 1(1), 1–24.

Tatar, N., & Ceyhan, N. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yapılandırmacı kurama dayalı öğretim uygulamalarının geliştirilmesi. [Development of pre-service science teachers’ constructivistoriented teaching practices]. Elementary Education Online, 17(1), 207–222.

Tezci, E., Dilekli, Y., Yıldırım, S. Y., Kervan, S., & Mehmeti, F. (2017). Öğretmen adaylarının sahip olduğu öğretim anlayışları üzerine bir analiz [An anaylsıs on pre-servıce teachers’ teachıng conceptıon]. Education Sciences, 12(4), 163–176.

Turkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova University Faculty of Education Journal, 3(39), 46–59.

Turkmen, H., & Unver, E. (2018). Comparison of elementary students’ images of science teaching for Turkish, Dutch, Scottish, and German science classrooms. Universal Journal of Educational Research, 6(11), 2624–2633.

Ulu, H., & Ocak, İ. (2018). İlköğretim öğrencilerinin fen öğretimine yönelik zihinsel modellerinin incelenmesi. [Examination of primary school students' mental models for science teaching.]. Electronic Turkish Studies, 13(11), 1367–1388.

Ürey, M., & Aydın, M. (2014). Genel biyoloji laboratuvarı kapsamında geliştirilen biyo-lab-web yönteminin etkililiği ve öğretmen adaylarının görüşleri. [Pre-Service Primary Teachers’ Views on A Method Called Bio-Lab- Web (BLW) in Introductory Biology Laboratory Course and Its Effectiveness]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 150–167.

Üzümlü, S. (2019). Özel okullarda ve devlet okullarındaki müzik eğitiminin farklı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. [Compared analysis of music education’s from different variables in private and state schools] (Master Thesis). Pamukkale University, Institute of Education Sciences, Denizli, Denizli.

Yasin, A. I., Prima, E. C., & Sholihin, H. (2018). Learning electricity using Arduino-Android based game to improve STEM literacy. Journal of Science Learning, 1(3), 77–94.

Yavuz, M. (2012). Fen eğitiminde hayvanat bahçelerinin kullanımının akademik başarı ve kaygıya etkisi ve öğretmen-öğrenci görüşleri. [The effect of using zoos in science education on students’ academic achievement and anxiety towards science and teachers-students’ conceptions]. (Master Thesis). Sakarya University, Institute of Educational Sciences, Sakarya, Sakarya.

Yazlık, D. Ö. (2018). Öğretmenlerin matematik öğretiminde somut öğretim materyali kullanımına yönelik görüşleri. [The Views of Teachers About Use of Concrete Teaching Materials in Mathematics Teaching]. OPUS International Journal of Society Researches, 8(15), 777–805.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, M., & Akkoyunlu, B. (2006). Farklı öğrenme ortamlarının kalıcılığa etkisi. [The effect of different learning environments on retention]. Eurasian Journal of Educational Research, 7(3), 45–56.

Yılmazlar, M., Çorapçıgil, A., & Toplu, B. (2014). Fen bilgisi öğretiminde programlı öğretimin öğrenci başarısı ve tutumu üzerindeki etkisi.[The effect of programmed instruction in science education on students’ achievements and attitudes]. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 45–67.

Yüksel, İ. (2019). Okul yönetimleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik bimer’e konu olan şikayetlerin analizi (Antalya Örneği). [Analysis of complaints that are subject to BİMER for school management and teaching profession (Antalya case)]. International Journal of Karamanoglu Mehmetbey Educational Research, 1(1), 19–30.

Zhai, X., Zhang, M., & Li, M. (2018). One‐to‐one mobile technology in high school physics classrooms: Understanding its use and outcome. British Journal of Educational Technology, 49(3), 516–532.

Zheng, M., & Spires, H. A. (2014). Fifth graders’ flow experience in a digital game-based science learning environment. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE), 5(2), 69-86.

Zydney, J. M., & Warner, Z. (2016). Mobile apps for science learning: Review of research. Computers & Education, 94(March 2016), 1–17.
DOI: https://doi.org/10.17509/jsl.v5i1.32116

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Sina Şavlı, Mustafa Doğru

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Science Learning is published by Universitas Pendidikan Indonesia
in collaboration with the Indonesian Society of Science Educators
Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung 40154, West Java, Indonesia
Website: http://www.upi.edu
Email: js
learning@upi.edu