Cover Image

Determination of Science Students' Awareness on Waste Management

Gonca Harman, Nisa Yenikalayci

Abstract


In this research, it was aimed to determine science students’ awareness of waste management. Eleven students studying in the first year of the Science Education Department participated in the research. The screening model was used in the research. The data were collected through scientific newspapers prepared in line with the Scientific Newspaper Preparation Instruction within the Scope of Waste Management. In the five sections of the instruction, students were asked to prepare scientific newspapers that they will support with written explanations and drawings on recovery, reuse, recycling, plastic bag usage, and zero waste within waste management. The data were analyzed by using content analysis. As a result of the research, it was understood that a significant part of the students was aware of the effects of education, research, and project activities on recovery, reuse, recycling, plastic bag usage, and zero waste practices within the scope of waste management, and the place and importance of the individual in waste management. On the other hand, it was understood that most of the students were not aware of the basis of waste management practices as the waste types, the separation of wastes at the source in accordance to their types, and throwing the wastes into the appropriate waste bin for their types.  


Full Text:

Download PDF

References


Ak, Ö. & Genç, A. T. (2018). Üniversite öğrencilerinin geri dönüşüm bilinci üzerine bir araştırma: Sakarya üniversitesi örneği. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(2), 19-39.

Akanyeti, İ. & Kazımoğlu, Ç. (2019). Üniversite öğrencilerinin katı atık kirliliği ve yönetimi konusundaki farkındalıkları ve davranışlarına eğitimin etkileri. Folklor/Edebiyat, 25(97), 128-145. doi: 10.22559/folklor.932

Aksan, Z. & Çeliker, D. (2018). Models by science teacher candidates for the teaching the reutilization of wastes. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 1461-1467.

Aksan, Z. & Çelikler, D. (2019). Recycling awareness education: Its impact on knowledge levels of science teacher candidates. International Electronic Journal of Environmental Education, 9(2), 81-105.

Aksan, Z., Çelikler, D., & Yenikalaycı, N. (2019). The determination on the science teaching candidates' awareness about the recycling. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 9(2), 881-901. doi: 10.18039/ajesi.583817

Aksan, Z. & Çelikler, D. (2020). Creating awareness of pre-service science teachers for sustainable development about waste recycling. International Electronic Journal of Environmental Education, 10(2), 147-166.

Al-Khatib, I. A., Kontogianni, S., Al-Sari, M. I., & Al Rajabi, H. (2018). Current trends in solid waste management in higher education institutions: The case of West Bank Region, Palestine. Environmental Engineering and Management Journal, 17(8), 1887-1896.

Almasi, A., Mohammadi, M., Azizi, A., Berizi, Z., Shamsi, K., Shahbazi, A., & Mosavi, S. A. (2019). Assessing the knowledge, attitude and practice of the Kermanshahi women towards reducing, recycling and reusing of municipal solid waste. Resources, Conservation & Recycling, 141, 329-338.

Ampofo, J. A. (2020). Waste disposal management practices in selected senior high schools within the Wa municipality of Ghana. International Journal of Management & Entrepreneurship Research, 2(4), 273-290.

Arı, E. & Yılmaz, V. (2019). Üniversite öğrencilerinin evsel atık ayırma davranışlarının planlı davranış teorisi yardımıyla araştırılması. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 9(1), 53-68.

Asteria, D. & Haryanto, J. T. (2021). Empowerment key factors in shaping women's awareness of household waste management. Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM), 7(3), 1-14.

Ateş, H. (2018). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının ve bilgi düzeylerinin araştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 507-531.

Baba, F. A. M., Güneş-Şen, S., & Aydın, M. (2018). Solid Waste Management and Public Awareness on Solid Waste Management in Libya–Benghazi.

Bulut, A. (2020). Teacher opinions about children's awareness of zero-waste and recycling in the pre-school education years. Review of International Geographical Education (RIGEO), 10(3), 351-372.

Cucchiella, F., D’Adamo, I., & Gastaldi, M. (2014). Strategic municipal solid waste management: A quantitative model for Italian regions. Energy Conversion and Management, 77, 709-720.

Cucchiella, F., D’Adamo, I., & Gastaldi, M. (2017). Sustainable waste management: Waste to energy plant as an alternative to landfill. Energy Conversion and Management, 131, 18-31.

Çelikler, D. & Harman, G. (2015). The effect of the SCAMPER technique in raising awareness regarding the collection and utilization of solid waste. Journal of Education and Practice, 6(10), 149-159.

Dal, İ. & Cengiz-Gökçe, G. (2019). Sürdürülebilirlik yolunda “ileri dönüşüm”: Bir atölye çalışması. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 9(20), 30-38. http://dx.doi.org/10.16950/iujad.654300

Debrah, J. K., Vidal, D. G., & Dinis, M. A. P. (2021). Raising awareness on solid waste management through formal education for sustainability: A developing countries evidence review. Recycling, 6(6), 1-21. https://doi.org/10.3390/recycling6010006

Demircioğlu, G., Demircioğlu, H. & Yadigaroğlu, M. (2015). Fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının çevre bilinç düzeylerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(19), 167-193. doi: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.41708

Desa, A., Abd Kadir, N. B., & Yusooff, F. (2012). Waste education and awareness strategy: Towards solid waste management (SWM) program at UKM. In UKM Teaching and Learning Congress 2011, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 59, 47-50.

Dharmasiri, L. M. (2019). Waste management in Sri Lanka: Challenges and opportunities. Sri Lanka Journal of Advanced Social Studies, 9(1), 72-85.

Dinler, H., Simsar, A., & Doğan, Y. (2020). Okul öncesi öğretmen adaylarının geri dönüşüme yönelik düşüncelerinin incelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 3(5), 1-11.

Er-Nas, S. & Şenel-Çoruhlu, T. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının perspektifinden sürdürülebilir kalkınma kavramı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 562-580. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.22

Ersoy-Quadır, S. & Temiz, G. (2017). Öğretmenlerin ve ebeveynlerin okul öncesi çağı çocuklarla çevre dostu uygulamalarının incelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52(2), 71-89.

Fagnani, E. & Guimaraes, J. R. (2017). Waste management plan for higher education institutions in developing countries: The continuous ımprovement cycle model. Journal of Cleaner Production, 147, 108-118.

Fredrick, M., Oonyu, J. C., & Sentongo, J. (2018). Influence of Education on the solid waste management practices of communities in Kampala City. Journal of Environment and Waste Management, 5(1), 261-274.

Gusti, A. (2016). The relationship of knowledge, attitudes, and behavioral intentions of sustainable waste management on primary school students in city of Padang, Indonesia. International Journal of Applied Environmental Sciences, 11(5), 1323-1332.

Gültekin, M. C. (2017). Üniversite öğrencilerinin çevresel duyarlılıklarına dair bir inceleme: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (14), 172-185.

Gürbüz, H. & Yılmaz, V. (2018). Üniversite öğrencilerinin naylon poşet kullanımına ilişkin tutum ve davranışlarının yapısal eşitlik modellemesiyle araştırılması. Sosyoekonomi, 26(38), 135-149.

Gürer, A. & Sakız, G. (2018). Yetişkinlerin küresel ısınma ile ilgili bilgi düzeyleri ve geri dönüşüm farkındalıkları. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 7(2), 1364-1391.

Harman, G. (2017). Awareness of science teacher candidates on sustainability: My school. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 11(2), 243-262.

Harman, G., Aksan, Z. & Çelikler, D. (2015). Mental models which influence the attitudes of science students towards recycling. International Journal of Sustainable and Green Energy, 4(1-2), 6-11. doi: 10.11648/j.ijrse.s.2015040102.12

Harman, G. & Çelikler, D. (2015). The development of conceptual models for teaching waste material recovery to middle school students. Journal of Materials Education, 37(5-6), 227-238.

Harman, G. & Çelikler, D. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının geri dönüşüm kavramı hakkındaki farkındalıkları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 331-353.

Harman, G. & Çelikler, D. (2018). The opinions of elementary science teacher candidates regarding the collection, separation and recycling of solid wastes. Kastamonu Education Journal, 26(3), 813-822. doi: 10.24106/kefdergi.413329

Harman, G. & Yenikalaycı, N. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sıfır atık yaklaşımına yönelik farkındalıkları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (50), 138-161.

Ifegbesan, A. P., Ogunyemi, B., & Rampedi, I. T. (2017). Students' attitudes to solid waste management in a Nigerian University: Implications for campus-based sustainability education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 18(7), 1244-1262.

Karadağ, Y. & Acar, F. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 4(1), 62-78. doi: 10.38015/sbyy.693956

Karakaş, E. & Dönel-Akgül, G. (2020). Sınıf öğretmen adaylarının çevresel duyarlılık ve ahlak ilişkisi üzerine görüşleri. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(26), 572-582.

Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Yayın.

Kızgın, Y., Karaosmanoğlu, K., Örmeci, G., & Taş, Ö. (2017). Tüketicilerin sürdürülebilir tüketim bağlamında yeşil tüketim eğilimleri ve demografik özelliklere göre farklılıkları. 1st International Sustainable Tourism Congress, November 23-25, Kastamonu-Turkey, s. 762-777.

Kumar, P. & Kumar, A. (2020). Role of education in waste management. Iconic Research and Engineering Journals, 4(2), 68-72.

Liao, C. & Li, H. (2019). Environmental education, knowledge, and high school students' intention toward separation of solid waste on campus. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 1659. doi:10.3390/ijerph16091659

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. An expanded sourcebook (Second Edition). Thousand Oaks, CA: SagePublication.

Minelgaitė, A. & Liobikienė, G. (2019). Waste problem in European Union and its influence on waste management behaviours. Science of the Total Environment, 667, 86-93. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.313

Ministry of National Education [MoNE] (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.

Molina, R. A. & Catan, I. (2021). Solid waste management awareness and practices among senior high school students in a state college in Zamboanga city, Philippines. Aquademia, 5(1), 1-8. https://doi.org/10.21601/aquademia/9579

Muljaningsih, S. & Galuh, A. K. (2018). Intention model of waste management education concept based on green campus in Brawijaya University. Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development, 9(2), 129-139. doi: 10.21776/ub.jpal.2018.009.02.10

Naria, E., Nasution, E., & Santi, D. N. (2018). Improving environmental health through reduce reuse recycle (the 3Rs) and trash cans with attractive pictures at high school in Percut Sei Tuan sub-district. In Proceedings of the International Conference of Science, Technology, Engineering, Environmental and Ramification Researches (ICOSTEERR 2018) - Research in Industry 4.0, 917-921. doi: 10.5220/0010101409170921

Nizaar, M., Sukirno, Djukri, Muhardini, S., & Mas'ad (2020). Improving students' environmental awareness using 3R principles. Universal Journal of Educational Research, 8(11B), 6146-6151. doi: 10.13189/ujer.2020.082251

Nolasco, E., Vieira-Duraes, P. H., Gonçalves, J. P., Cristina de Oliveira, M., Monteiro de Abreu, L., & Nascimento de Almeida, A. (2021). Characterization of solid wastes as a tool to implement waste management strategies in a university campus. International Journal of Sustainability in Higher Education, 22(2), 217-236.

Pamuk, S., & Kahriman-Pamuk, D. (2019). Preservice teachers’ intention to recycle and recycling behavior: The role of recycling opportunities. International Electronic Journal of Environmental Education, 9(1), 33-45.

Przydatek, G. (2019). Waste management in selected national parks - A review. Journal of Ecological Engineering, 20(4), 14-22. https://doi.org/10.12911/22998993/102609

Rada, E. C., Bresciani, C., Girelli, E., Ragazzi, M., Schiavon, M., & Torretta, V. (2016). Analysis and measures to improve waste management in schools. Sustainability, 8, 840, 1-12. doi:10.3390/su8090840

Sayın, A. A. & Yerli, A. (2020). Evsel atıklarda geri dönüşüm farkındalığı ve ekonomiye katkısının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29), 1849-1874.

Soran, H., Morgil, F. İ., Yücel, S., Atav, E. & Işık, S. (2000). Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 128-139.

Sönmez, D. (2020). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin “sıfır atık” kavramı ile ilgili çizimlerinin incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 593-601.

Şentürk, İ. (2019). Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının geri dönüşümü konusunda halkın bilinç düzeyinin ölçülmesi: Sivas ili örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 956-978.

Tosun, N. & Demir, K. (2018). Minik ayaklar geri dönüyor. Yaratıcı Drama Dergisi, 13(1), 115-128.

Triguero, A., Alvarez-Aledo, C., & Cuerva, M. C. (2016). Factors influencing willingness to accept different waste management policies: Empirical evidence from the European Union. Journal of Cleaner Production, 138, 38-46. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.119

Tulebayeva, N., Yergobek, D., Pestunova, G., Mottaeva, A., & Sapakova, Z. (2020). Green economy: Waste management and recycling methods. E3S Web of Conferences, 159, 1-9. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015901012

URL: Atık Yönetimi Yönetmeliği. [Available online at: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20644&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5], Retrieved on May 11, 2021.

Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. & Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162.

Zainu, Z. A. & Songip, A. R. (2017). Policies, challenges and strategies for municipal waste management in Malaysia. Journal of Science, Technology and Innovation Policy, 3(1), 18-22.
DOI: https://doi.org/10.17509/jsl.v5i2.39376

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Gonca Harman, Nisa Yenikalayci

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Science Learning is published by Universitas Pendidikan Indonesia
in collaboration with the Indonesian Society of Science Educators
Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung 40154, West Java, Indonesia
Website: http://www.upi.edu
Email: js
learning@upi.edu